Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała            ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                   NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                            REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm             e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/2/07                                                            Bielsko – Biała, dnia 25.04.2007 r.

 

Modyfikacja SIWZ nr j.w. z dnia 20 kwietnia 2007 r. na „Dostawę oraz regenerację wkładów drukujących do drukarek Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej” w trybie przetargu nieograniczonego
___________________________________________________________

 

W załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – w pkcie 1:

„Termin dostawy-..... dni od zgłoszenia zamówienia (nie mniej niż 5 dnia)

otrzymuje brzmienie: „Termin dostawy-......dni od zgłoszenia zamówienia (nie dłuższy niż 5 dni)

w pkcie 2:

„Termin wykonania usługi-......godzin od zgłoszenia (nie mniej niż 48 godzin)”

otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania usługi-.......godzin od zgłoszenia (nie dłuższy niż 48 godzin).

Poniżej załączamy zmodyfikowany Formularz oferty.

                                                                               W oryginale podpisał:

                                                                                  Naczelnik Urzędu

                                                                                 ( Dariusz Piecuch )

                                                                                 Załącznik nr 3                                  

                                              

.................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

 

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                   w Bielsku-Białej

                                                   ul. Warszawska 45

 

 

O F E R T A

 

W związku z ogłoszeniem z dnia 20.04. 2007 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i regenerację wkładów drukujących do drukarek oferujemy:

1.  wykonanie zamówienia obejmującego część I, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w cenie:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym dostarczenie do siedziby tut. Urzędu  ...................... zł (słownie zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w   tym dostarczenie do siedziby tut. Urzędu   .......................(słownie zł: ..............................................................................).

Termin dostawy - .......   dni od zgłoszenia zamówienia (nie dłuższy niż 5 dni).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Okres gwarancji - ...... m-cy od terminu dostawy do zamawiającego.

 2. wykonanie zamówienia obejmującego część II, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym odbiór i dostarczenie do siedziby tut. Urzędu  ...................... zł (słownie
   zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym odbiór i dostarczenie do siedziby tut. Urzędu   .......................(słownie
   zł: ..............................................................................).

  Termin wykonania usługi -  ........ godzin od zgłoszenia (nie dłuższy niż 48 godzin).   Okres gwarancji – ......m-cy od daty dostarczenia do zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy na tusz i podzespoły we wkładach do drukarek atramentowych i nie mniej niż
24 m-ce na proszek i podzespoły we wkładach do drukarek laserowych).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów – lub umowy w przypadku złożenia oferty tylko na jedną część -(załącznik nr 5 i nr 6 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na określonych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, iż firma nasza:

-        spełnia wszystkie wymagania z art.22 oraz nie podlega wykluczeniu
z mocy art.24 ustawy prawo zamówień publicznych,

-        spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art.44 ustawy.

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ......................................

 2. ......................................

 3.

 

                                                      .......................................................

                                             (Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                     występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)