Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala :( 033) 499-84-00 

NIP:  547-19-90-275

Fax: (033)499-84-01 

REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

 

Nr KAO-251/5/08                                                              Bielsko – Biała, dnia 27 listopada 2008 r.

 

                                                    NetCom Sp.z o.o.

                                                   53-120 Wrocław

                                                   ul.Jarzębinowa 22/1

 

Na podstawie art.183 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn.zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej oddala protest wniesiony na postanowienie SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.

 

Uzasadnienie.

W dniu 14.11.2008 r. (a nie 7.11.2008r. jak określono w proteście) opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.

Jednym z przedmiotów zamówienia jest monitor LCD 19’’.

Według specyfikacji technicznej opisywany monitor winien zachować proporcje ekranu 4:3 przy jednoczesnym zachowaniu rozdzielczości nominalnej 1280 x 1024.

Jak okazało  się  w przypadku monitorów 19’’ przy  ww. rozdzielczości,  firmy  komputerowe  jak i sami producenci zaszeregowują opisywany monitor do dwóch grup proporcji ekranu (monitora) -  4:3 oraz 5:4.

Jednakże według matematycznego wzoru: szerokość/wysokość ekranu; opisywana rozdzielczość 1280 x 1024 wskazuje jednoznacznie na proporcje 5:4.

W związku z powyższym w dniu 20.11.2008 r. na stronie www zamieszczono zmianę do SIWZ wskazującą na prawidłowe proporcje ekranu 5:4, korygując jednocześnie błędny zapis.

Wyspecyfikowanymi parametrami rozdzielczości nominalnej (jako głównej przesłanki) jak i proporcji ekranu zamawiający eliminuje monitory typu „wide” (panoramiczne), które nie są kompatybilne z posiadanymi terminalami graficznymi, a nie jak zarzuca wykonawca w proteście „wyeliminowanie niektórych oferentów”.

Jednakże monitor 19’’ spełniający kryterium rozdzielczości nominalnej 1280 x 1024 nie zaliczany do monitorów typu „wide” , spełniać będzie wymagania tut. Urzędu zarówno przy „opisanej” proporcji 4:3 jak i prawidłowej czyli 5:4.

Zatem zarzucane naruszenie przepisów art.7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jest niesłuszne, ponieważ zmiana dokonana w SIWZ nie miała na celu wyeliminowanie niektórych wykonawców, nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania stron, ani zasady zachowania bezstronności i obiektywizmu. Dokonana zmiana nie narusza także art.29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedłożony opis nie wskazuje na monitory o nietypowych parametrach, trudno dostępnych na rynku.

Zamawiający nie naruszył również art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ przepis ten dotyczy zmiany dokonanej w ogłoszeniu o zamówieniu a nie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zatem nie miał obowiązku zmiany terminu składania ofert.

Zmiana do SIWZ ukazała się 20 listopada  (czwartek) a zatem przy dopuszczeniu możliwości porozumiewania się za pomocą faksu  lub e-mailu, możliwości korzystania z przesyłek kurierskich,  termin  składania  ofert  wyznaczony na 24 listopada (poniedziałek) godz.12.00 nie był terminem nierealnym.

Zgodnie z art.184 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia niniejszego protestu odwołanie nie przysługuje.

Jednocześnie informuje się, że prawidłowa nazwa zamawiającego brzmi Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej.

 

                                                                                   W oryginale podpisała;

                                                                                   p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Kubica)