Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                       ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                           NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                 e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/07                                                                       Bielsko – Biała, 2007-05-15

 

 

 

                                                                           SPECYFIKACJA

                       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

 

Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office 2007
oraz licencji oprogramowania Windows XP Professional  do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 164 z 2006r., poz.1163 z późn. zm.).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 80 licencji oprogramowania Microsoft Office 2007 i 2 licencji oprogramowania Windows XP Professional dla potrzeb Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem  pracowników w autoryzowanym ośrodku.  Szczegółowy opis wymogów oprogramowania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.   Ilość licencji  Microsoft Office określona jest maksymalnie, natomiast faktycznie może być mniejsza, z tym że w czasie trwania umowy nie będzie mniejsza niż 30 % zamówienia tj.24 licencje.

Licencje oprogramowania Microsoft Office będą dostarczane Zamawiającemu na zamówienie dokonane przez kierownika referatu informatyki, pisemnie lub e-mailem, określające ilość zamawianych licencji, w terminie do 3 dni od zgłoszenia. Licencje oprogramowania Windows XP Professional będą dostarczone jednorazowo w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   częściowych   ani   wariantowych  oraz   nie            przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  w  Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, przeszkolenie pracowników w autoryzowanym ośrodku.

      Termin wykonania zamówienia: Licencje oprogramowania Microsoft Office będą dostarczane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od zgłoszenia w okresie od daty zawarcia umowy do końca grudnia 2007 r.

 Licencje oprogramowania Windows XP Professional będą dostarczone w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2)     Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

    Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia      uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

                 3)  Dysponowanie co najmniej 10 inżynierami  Microsoft  z  certyfikatami  MCSE, 
             w  tym  przynajmniej 4 posiadającymi certyfikaty MCSE+M.
             Warunek  ten  wynika  z  konieczności zapewnienia prawidłowej  oraz  sprawnej integracji

              z  całym  systemem  Office System  ze względu na specyfikę i zapewnienie ciągłości
              pracy Urzędu.

4)     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

5)     Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.

d) oświadczenie, że firma dysponuje co najmniej 10 inżynierami Microsoft
    z certyfikatami MCSE,  w   tym co najmniej 4 z certyfikatami MCSE+M.

       2) Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada   uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

               b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  3)       Dokumenty wymienione w pkcie c) sporządzone w języku obcym są składane wraz
             z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4)       W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
            pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do
            reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   1)  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
          informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
         e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
         informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone
         w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
          potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     2)  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
         o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
          treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie
          ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do
          Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert
.

     3)  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

    5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Dominik Wójtowicz tel.0-33-499-84-60 e-mail: dominik.wojtowicz@sl.mofnet.gov.pl

 

 

5.               TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       2) Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
            związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
      ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
      przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

 

6.               OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1)                           Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)                           Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3)                           Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

4)                           Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5)                           Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

6)                           Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

7)                           Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

8)                          Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

9)                           Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

10)        Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

 

 

 

7.               MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

     1)    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją
:

 Oferta na dostawę licencji oprogramowania – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia  28 maja 2007 r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

       2)   otwarcie ofert odbędzie się dnia  28 maja 2007 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Drugiego
             Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205 (I  piętro).

       3)   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
              na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia,  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

 

8.               OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      1) Obliczanie ceny oferty.

                   Cenę   oferty   stanowi   cena  dostawy   80  licencji  oprogramowania Microsoft    
                   Office  oraz  2  licencji  Windows XP Professional wraz z wszystkimi innymi
                   kosztami związanymi z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby
                   Zamawiającego, wdrożenia, przeszkolenia w zakresie Sharepoint Services v3,
                   Microsoft Project oraz Exchange w autoryzowanym ośrodku, a także podatek VAT.                  

                   Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami
                   ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego
                   spowoduje odrzucenie oferty.

                  Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

          Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  
          rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),
          niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

      2) Sposób przedstawienia ceny oferty.

          Wykonawca wylicza cenę zgodnie z pktem 8. 1) i wpisuje ją w formularzu  

          ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

          Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

          Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

                 Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami                   
                 krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców
                 zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji
                 umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko
              w złotych polskich.

 


9.     KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

1) Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

       2) Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej         

         Wybrana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

 

10.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1) Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta
   odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym
   w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
   kryterium oceny ofert.

2) Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań
   w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

3) O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich
   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

4) Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie
   7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem
    terminu związania ofertą.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
    zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki
    do unieważnienia postępowania.

 

 

11.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego
     w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
     której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      2)   Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

           3) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

a.       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

b.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

c.       Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

d.      Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

 

 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz.1163 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                      

Załącznik nr 1 –Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia.

      Załącznik nr 4 -  Projekt umowy.

                                                                                                          W oryginale podpisał:

                                                                                                          Naczelnik Urzędu

                                                                                                          ( Dariusz Piecuch )

                                                                                                                     

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Załącznik nr 1

 

Nr KAO-251/1/07

 

 

Formularz cenowy

 

1. Microsoft Office Basic Edition 2007 PL

 

Wymagania:  integracja z budowanym środowiskiem Microsoft Office System:

 

                                                                                                  Czy spełnia wymaganie

                                                                                                        (właściwe zakreślić)             

- wdrożenie Sharepoint Services  v3  (Sharepoint,

   FormsServer wraz z oprogramowaniem)                                    tak              nie        

 

- wdrożenie Microsoft Exchange 2007                                           tak               nie

 

- wykorzystanie komponentu VisualStudio do oprogramowania

  Web – dostosowanie oprogramowania (SharePoint,

  FormsServer) w technologii ASP.NET 2.0 przy użyciu

  Narzędzi VisualStudio 2005, oraz przeszkolenie z zakresu

  Budowania aplikacji Web w środowisku SharePoint

  w technologii ASP.NET. 2.0                                                        tak               nie

 

- dostęp do supportu  technicznego  365 24/7                                tak                nie   

 

- integracja z systemem w ciągu 5 dni od

   dostarczenia licencji do Zamawiającego                                     tak               nie 

 

Cena 1 licencji brutto (z pod.VAT i wszystkimi kosztami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia)         - ................................., w tym pod.VAT - ...................

Cena 80 licencji brutto (z pod.VAT i wszystkimi kosztami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia)         - ..................., w tym pod.VAT - ...................

 

2. Windows XP Professional

 

Cena 1 licencji brutto (z pod.VAT)  - ...................,  w tym pod.VAT - ..................

Cena 2 licencji brutto (z pod.VAT)  - ...................,  w tym pod.VAT - ..................

 

 

                                                                     ............................................................

                                                                     (podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

                                                                                                          lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

                                              

                  .................................................................

                                                                                                          (miejscowość, data)

 

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                   w Bielsku-Białej

                                                   ul.Warszawska 45

 

 

 

O F E R T A

 

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji programu Microsoft Office 2007 oraz Windows XP Professional oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:

 

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
    .......................zł (słownie złotych: .........................................................................),

  

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,

    .......................zł (słownie złotych: ..........................................................................),

- podatek VAT: ........................... zł.

Termin dostawy:

- licencje programu Microsoft Office 2007 - do 3 dni od zgłoszenia  zapotrzebowania, w okresie  od daty podpisania umowy do 31.12.2007 r.,

- licencje Windows XP Professional – do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ......................................

 2. ......................................

 3.

 

                                                      .......................................................

                                             (Podpis osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z poźn. zm.) o spełnianiu wymagań .

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji programu Microsoft Office 2007 oraz Windows XP Professional dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oświadczam, że:

1.     jestem uprawniony do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

 

 

 

 

 

..............................dnia...........................                                      .......................................................................................

     (miejscowość)                                                                 podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 4 do SIWZ .

                                                                                                                              Projekt

 

 

UMOWA Nr

 

Zawarta w dniu ................................ pomiędzy Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45

reprezentowanym przez:

 

zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office Basic PL 2007 oraz dostawa licencji Windows XP Professional, określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ z dnia 15 maja 2007 r. oraz do oferty przetargowej z dnia........

................. .

§ 2

Warunki dostawy

 

1.   Umowę zawiera się na okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Strony ustalają, że Wykonawca dostarcza licencje do siedziby Zamawiającego, tj. ul.Warszawska 45   43-300 Bielsko-Biała, w godzinach urzędowania czyli od godz.7.30 do godz.15.30, na własny koszt.

3. Wykonawca będzie dostarczał licencje Microsoft Office 2007, sukcesywnie, na podstawie zamówienia złożonego przez kierownika referatu informatyki, w formie pisemnej lub na uzgodniony adres e-mailowy, określając każdorazowo ilość licencji, w terminie do 3 dni od zgłoszenia.

Ilość licencji Microsoft Office określona w Formularzu cenowym jest ilością maksymalną, faktyczne zamówienie może być mniejsze, jednakże nie mniejsze niż 24 licencje w okresie trwania umowy.

 

4. Dwie licencje oprogramowania Windows XP Professional Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

§ 3

Cena i warunki płatności

 

1. Ceny za licencje określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty przetargowej  z dnia .............. i w okresie trwania umowy nie mogą być podwyższone.

2. Wykonawca wystawia fakturę każdorazowo po zrealizowaniu danego zamówienia i podpisaniu protokółu odbioru przez kierownika referatu informatyki.

2. Należność  płatna będzie każdorazowo przelewem w terminie do ......dni (nie krótszym niż 14 dni) od dnia otrzymania faktury.

3. W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionych licencji w terminach określonym w § 2 ust.3  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od wartości nie wykonanej dostawy.

§ 4

Warunki realizacji umowy

1.  Wykonawca wdroży dostarczone oprogramowanie i zapewni integrację ze środowiskiem Microsoft Office System w ciągu 5 dni od dostarczenia licencji Zamawiającemu, a w szczególności:

- wdrożenie Sharepoint Services v3 (Sharepoint, FormServer  wraz  z oprogramowaniem),

- wdrożenie Microsoft Exchange 2007,

- wykorzystanie komponentu VisualStudio do oprogramowania Web – dostosowanie oprogramowania (SharePoint, FormsServer) w technologii ASP.NET 2.0 przy użyciu narzędzi VisualStudio 2005, oraz przeszkolenie z zakresu budowania aplikacji Web w środowisku SharePoint w technologii ASP.NET 2.0,

2.   Wykonawca zapewni dostęp do supportu technicznego 365 24/7.

3. Wykonawca przeszkoli pracowników referatu informatyki Zamawiającego z zakresu wdrażanych komponentów Microsoft Office 2007 w autoryzowanym ośrodku.

 

§ 5

Ustalenia końcowe

1.   Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia

      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3.  Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

 

 

                 Wykonawca                                              Zamawiający