Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/10                                                                                                                                                                                                                                                                           Bielsko – Biała, dnia 10 sierpnia 2010r.

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 113 z 2010r.,  poz.759)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 125.000 euro

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego.

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:(033) 499 84 00, fax: (033) 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.00 do 15.00, wtorek – 7.00 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 113
z 2010 r., poz.759).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym: 30 szt.komputerów klasy PC, 30 szt.monitorów LCD, 15 szt. komputerów przenośnych, 3 streamery, 2 zasilacze UPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

Kody wg CPV: - komputer PC –  30213300-8

                          - monitor LCD – 30231300-0

                          - komputer przenośny – 30213100-6

                          - streamer – 30233160-0

                          - zasilacz UPS – 30232000-4

 

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

 

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

 

1.3. Informacja o podwykonawstwie

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała.

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

3.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

3.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

3.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

3.3. Zamawiający ustala następujące sposoby oceny warunków udziału w postępowaniu:

3.3.1. W zakresie warunków wskazanych w pktach 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3. - Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zał.nr 2 do SIWZ).

 

3.3.2. W zakresie warunku wskazanego w pkcie 3.1.4. –posiadanie na własnym rachunku środków finansowych w wysokości umożliwiającej wykonanie zamówienia lub zdolności kredytowej w takiej wysokości.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zał.nr 2 do SIWZ).

 

3.4.. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a ich oferty zostaną odrzucone.

 

3.5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkcie 3.1.winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkcie 3.5. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 

 

4.         WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)    formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ,

b)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

c)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ,

d)   szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4,

e)    zestawienie kosztorysowe – załącznik nr 5.

4.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z ofertą następujące dokumenty:

 

4.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 Pzp.

 

4.2.3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art.26 ust.2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4.2.4. Wykonawca zagraniczny – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkcie 4.2. składa się  w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 

    4.3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl z wyjątkiem odwołań i z zastrzeżeniem pktu 7.2., które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.3.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na zadane pytanie niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod  warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść pytania i odpowiedź Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści stronie internetowej, na której znajduje się   SIWZ.

5.4.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

5.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmienić treść SIWZ, dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert umieszczając informację o tym na stronie internetowej, na której ukazała się SIWZ, oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

5.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p.Anna Kromczyk,

 p.Witold Kogut i p.Mirosław Adamaszek.

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 6.2. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art.182 ust.6 Pzp).

6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod  rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 

7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez  osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 

7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

 

7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

 

7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust.1 Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

 

7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być  ponumerowane.

 

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku- Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie z adnotacją: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego – przetarg nieograniczony ”

terminie do dnia 18 sierpnia 2010r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  18 sierpnia 2010 r.  o  godzinie 9.15  w  siedzibie

Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205 (II  piętro).

 

8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną:  nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

9.1. Obliczanie ceny oferty.

9.1.1. Przez cenę ofertową za realizację zamówienia  należy rozumieć wartość wyrażoną w złotych i groszach, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

9.1.2. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

9.1.3. Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

9.1.4. Zamawiający, zgodnie z art.87 ust.3  Pzp poprawi w ofercie:

         a)  oczywiste omyłki pisarskie,

         b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
              poprawek,

         c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
              w treści oferty

       -  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

Wykonawca wylicza cenę zgodnie z pktem 9.1.1.wypełniając „Zestawienie kosztorysowe”- (załącznik nr 5 do SIWZ) i wpisuje kwoty z rubr.Razem odpowiednio w formularzu  ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

Wymagane jest podanie:

·         dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·         dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej        

 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

 

11.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

11.1. Zamówienie będzie przyznane Wykonawcy, którego oferta   odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej  kryterium oceny ofert.

 

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

 

11.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

 

11.4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a w przypadku przesłania zawiadomienia w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp (drogą elektroniczną lub faksem) po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed upływem  terminu związania ofertą.

 

11.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

11.6. Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą, korzystne dla Zamawiającego zmiany w treści umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie w zakresie zmiany oferowanego sprzętu na inny o identycznych lub lepszych parametrach lub zaoferowania lepszych warunków gwarancji i serwisu przy niepodwyższonej cenie ofertowej.

 

11.7.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI pt.”Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, które powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej.

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nie unormowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz.759) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                           

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty.

Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 5 -  Zestawienie kosztorysowe

      Załącznik nr 6 -   Projekt umowy.

                                                                                                                             W oryginale podpisał:

                                                                                                                             Z upoważnienia Naczelnika DŚUS

                                                                                                                             Zastępca Naczelnika

                                                                                                                             (Alicja Pająk)

     

                                                                                 

 

 

 

                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ

 

......................................................................

                                                                                              (miejscowość, data)

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                              Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                        w Bielsku-Białej

                                                        ul.Warszawska 45

 

 

O f e r t a

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego - Nr KAO-251/3/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10  sierpnia 2010 r. za cenę:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,   ...................... zł  (słownie zł: ........................................................................................................................................),

- podatek VAT - ........................... zł (słownie zł: .............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,   .......................zł (słownie zł: ..............................................................................).

 

Termin wykonania – 14 dni od daty podpisania umowy

 

Warunki płatności: przelewem, w terminie do 14 dni  od daty doręczenia faktury.

Okres gwarancji: ................. miesięcy od daty podpisania umowy (nie mniej niż 36 miesięcy).

Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców.*)

Zamierzamy następującą część zamówienia powierzyć podwykonawcy (om)*) ...............................

............................................................................................................................................................ .

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

5. W przypadku otrzymania informacji o wyborze oferty drogą elektroniczną lub faksem zobowiązujemy się do potwierdzenia otrzymania tej informacji (odpowiednio emailem lub faksem).

 

Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. ......................................................................................

5. ......................................................................................

6. .....................................................................................

7.

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres na pieczęci firmowej):

 

.............................................................................................................................................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

                                                       .......................................................

                                          (Podpis osób (osoby) wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

......................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

 oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 113 z 2010 r.,poz.759) , dotyczące:

 

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                              wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                     Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

 

Oświadczenie

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej”

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

 

oświadcza, że

 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 113 z 2010 r., poz.759).

 

 

 

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                              wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

.............................................

  (pieczątka Wykonawcy)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Monitor LCD – 30 szt.

...............................................................................................................................................

                                                         (wpisać nazwę producenta, typ, model)

 

poz.

Nazwa podzespołu

Wymagania

Oferowane parametry**/

1

Przekątna ekranu, rozdzielczość

22 cale widescreen o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli (proporcje 16:10), matryca matowa.

 

2

Parametry obrazu

Odwzorowanie min. 16,7 miliona kolorów, kontrast rzeczywisty min. 1000:1,

jasność min. 300 cd/m2,

czas reakcji matrycy max. 5 ms,

kąty widzenia:

  - minimum 170 stopni w poziomie,

  - minimum 170 stopni w pionie,

wielkość plamki max. 0,285 x 0,285.

 

3

Wejścia wideo

Min. 1 x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI.

 

4

Obudowa

Złącze Kensington Lock. Regulacja wysokości ekranu minimum 120mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -3° / +25° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-90 (tzw. swivel).

 

5

Kable

Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy, kabel DVI-D cyfrowy o długości minimum 1,8m., kabel zasilający.

 

6

Gwarancja

Gwarancja min. 36 miesięcy.

 

7

Głośniki

2 sztuki min. 2W wbudowane lub dedykowane (montowane przy monitorze) do tego modelu.

 

8

Certyfikaty i dokumentacje

- TCO 03,

- Energy Star (EPA 4.1),

- EN61050, CE,

- ISO13406-2 (klasa II),

- Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001,

- RoHS, WEEE,

- Instrukcja obsługi monitora w języku polskim.

 

9

Zasilanie

Zasilacz w obudowie monitora.

 

10

Plug & Play

VESA DDC/ CI.

 

11

Regulacja parametrów

Minimum za pomocą przycisków na monitorze. Parametry regulowane autokonfiguracja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza), kolor, OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), język, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania), wybór wejścia sygnału, audio (głośność, wycisz), przywróć ustawienia fabryczne. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

 

12

Funkcje zarządzania energią i parametrami wyświetlania obrazu

Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor max. 1W w trybie stand-by pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), wbudowany czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego regulujący automatycznie parametry wyświetlanego obrazu, zużycie energii max. 47W wg standardów EPA.

 

**/ wpisać oferowane parametry przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami

 

Komputer PC – 30 szt.

 

..........................................................................................................................................................

                                                         (wpisać nazwę producenta, typ, model)

 

Poz

Nazwa podzespołu

                   Wymagania

           Oferowane parametry**/

1

Obudowa

Obudowa typu Tower lub Microtower, wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy nie większej niż 250W z aktywnym filtrem PFC o sprawności do 89%.  Możliwość otwarcia obudowy oraz możliwość wymiany takich urządzeń wewnętrznych jak dyski twarde, karty rozszerzeń, zasilacz bez użycia narzędzi, wnęki zewnętrzne: min. 2x5,25 cala i 1x3,5 cala, wnęki wewnętrzne: 2x 3,5 cala, poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 17 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium), dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim; zintegrowany zamek obudowy, zintegrowany czujnik otwarcia obudowy.

 

2

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Obsługa procesorów wielordzeniowych z cache 6MB. Złącza rozszerzeń: min. 2 gniazda PCI o pełnej wysokości, min. 1 pełnej wysokości gniazdo PCI Express x16, min. 1 pełnej wysokości gniazdo PCI Express x4, złącza muszą umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi, dostępne min. 4 sloty pamięci DDR3, możliwość rozbudowy do min. 16 GB DDR3, min. 4 złącza SATA. Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora, blokada zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/HDD, wbudowany TPM1.2, zaimplementowana technologia Pro.

Możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy.

Technologia zintegrowana w płycie głównej komputera i wspierana przez BIOS komputera umożliwiająca automatyczne (bez potrzeby ingerencji mechanicznej) ograniczenie zużycia energii komputera do 0 watów w trybach niskiego zasilania (hibernacja), rozwiązanie musi być rekonfigurowalne przez administratora za pomocą software do zarządzania i z pozycji BIOS w celu zapewnienia zdalnego dostępu do komputera poprzez interfejs sieciowy w zdefiniowanych godzinach.

 

3

Procesor

W architekturze x86, z zaimplementowaną technologią vPro, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik min. 2200  pkt w teście PassMark – CPU MARK SCORE. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php – do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający osiągnięty wynik – dopuszcza się w języku angielskim.

 

4

Chipset

Zaprojektowany i wyprodukowany przez producenta procesora dedykowany dla technologii Pro.

 

5

Pamięć operacyjna

Min. 4GB  (2x2GB) DDR3-1066MHz w trybie dual channel, min. 2 sloty wolne.

 

6

Dysk twardy

1 x min. 320 GB, SATA II, 8 MB cache, 7200 rpm, NCQ/3Gbit.

 

7

Porty

 

PS/2 (mysz),

PS/2 (klawiatura),

1 x wejście na mikrofon (mono),

1 x wejście liniowe (stereo),

1 x wyjście liniowe (stereo),

1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy),

1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy),

1 x RJ-45 (LAN),

12 x USB 2.0 - min 2 na przednim panelu i min. 4 na panelu tylnym,

1 x parallel,

1 x serial,

1x DVI.

 

8

Napęd optyczny

SuperMulti DVD±R/±RW/RAM DL, SATA wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt.

 

9

Karta sieciowa

Ethernet 10/100/1000 RJ-45, wake-on-LAN, PXE, BootP, ASF 2.0, zintegrowana z płytą główną.

 

10

Karta dźwiękowa

Zintegrowany cyfrowy podsystem dźwiękowy zgodny z High Definition Audio.

 

11

Karta graficzna

zintegrowana lub w postaci karty rozszerzeń PCI-E z pamięcią RAM min 256MB, rozdzielczość min. 1680x1050, 16,7 mln. kolorów, złącze D-Sub 15 pin oraz DVI-D z chłodzeniem pasywnym. – możliwość pracy na dwóch monitorach jednocześnie.

 

12

Klawiatura

polska klawiatura programisty (w układzie QWERTY) wydzielony blok numeryczny, nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie:

 

Insert

Home

Page

Up

Delete

End

Page

Down

 

Klawiatura musi być wyposażona w  2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Wbudowany czytnik kart inteligentnych.

 

13

Mysz

Mysz optyczna dwuklawiszowa z rolką, z podkładką pod mysz, min. dpi 800 (PS/2 lub USB).

 

14

Certyfikaty

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, Energy STAR5. Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. W czasie pracy komputera poziom ciśnienia akustycznego (pomiar wykonany zgodnie z normą ISO9296) z punktu widzenia obserwatora nie może przekroczyć 20 dB, podczas pracy z aplikacjami biurowymi.

 

15

System operacyjny oraz dodatkowe oprogramowanie

Licencja dla Windows 7 Professional 32 bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, Windows 7 Professional wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Windows XP Professional 32 bit w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem (preinstalowany na dysku twardym) - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji sterowników dla komputera.

 

16

Aplikacje

Zainstalowany  pakiet biurowy – MS Office 2007 Basic PL OEM lub równoważny. Zawierający: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną. Pakiet biurowy jest równoważny z MS Office 2007 Basic PL OEM, jeśli realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi. Musi zapewniać również bezbłędną współpracę (w tym konwersję tabel i funkcji) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007.

 

17

Zarządzanie zdalne

Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci LAN, pozwalające na:

- monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora (co najmniej możliwość zdalnego odczytu modelu i numeru seryjnego monitora),

-zdalna inwentaryzacja elementów komputera pozwalająca na odczyt następujących informacji: model i rodzaj płyty głównej; rodzaj i typ kości pamięci; rodzaj, model, prędkość procesora, model i numer seryjny dysku twardego,

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, jednoczesna archiwizacja i aktualizacja BIOS; modyfikacja sekwencji uruchamiania z napędów wewnętrznych bądź zewnętrznych,

- generowanie raportów w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji.

Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego, pozwalające na jego unikalną identyfikację w sieci Zamawiającego.

 

18

Oprogramowanie diagnostyczne

Dostarczone przez producenta komputera – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy komputera: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.   Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. Program w języku polskim.

 

19

Gwarancja

min.36 miesięcy

 

20

Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania egzemplarza testowego oferowanego sprzętu celem sprawdzenia parametrów podanych przez Oferenta. Brak dostarczenia sprzętu w terminie podanym przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.

Użytkownik zastrzega sobie montaż dodatkowych kart bez utraty gwarancji na komputer. Dysk podzielony na dwie partycje, w tym system operacyjny zainstalowany na partycji C równej 50 GB.

 

**/ wpisać oferowane parametry przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami

 

Komputer przenośny – 15 szt.

poz.

Nazwa podzespołu

Wymagania

Oferowane parametry**/

1

Procesor

Procesor w architekturze x86 z zaimplementowaną technologią o funkcjonalności technologii vPro, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. osiągający wynik min. 2400 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE. (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ).

 

2

Płyta główna

Płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera z zaimplementowaną technologią o funkcjonalności technologii vPro; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2

 

3

Pamięć RAM

4GB DDR3  możliwość rozbudowy do 8G DDR-3.

 

4

Dysk twardy

320 GB SATA o predkosci obrotowej min 7200 obr/min , wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia i system tłumienia (absorbowania) drgań.

 

5

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD-R/RW Dual Layer (odczyt i zapis DVDRW min. x8, odczyt CD min. x24, z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD), wewnętrzna, typu hot-plug, instalowana w zatoce modularnej.

 

6

Wyświetlacz

Podświetlenie LED, o przekątnej minimum 15”6 (HD+) o minimalnej  rozdzielczości  1600x900, matryca matowa, obudowa magnezowa.

 

7

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowany wewnętrzny mikrofon.

 

8

Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa (wbudowane)

Karta sieciowa 10/100/1000 MBit LAN, wake-on-LAN, moduł Bluetooth V2.1, 802.11 b/g/n Wireless LAN, zintegrowany wewnętrzny modem UMTS z obsługą technologii HSDPA, HSUPA i EDGE obsługa sieci 3G z prędkością pobierania co najmniej 7,2 mbit/sek; anteny komunikacyjne wbudowane wewnątrz obudowy komputera, wszystkie elementy wbudowane na stałe, możliwość trwałego wyłączenia modułu WiFi w BIOS.

 

9

Karta graficzna

Zintegrowana, z płytą  główną – min. 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową, możliwość wyświetlania na zewnętrznym monitorze poprzez gniazdo D-SUB 15 obrazu o rozdzielczości min. 1920x1200.

 

10

Porty I/O

1 x PCI typ I/II (wolny), 1 x Express card (wolny), 1 x czytnik kart SD, 4 x USB (2.0), 1 x VGA, 1 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, 1x IEEE1394, wbudowany czytnik kart procesorowych.

 

11

Rodzaj wskaźnika

Touchpad.

 

12

Zasilanie

Bateria litowo-jonowa umożliwiająca pracę przez min  8 godzin.

 

13

System operacyjny

Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, Recovery Windows 7 Professional OEM wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Windows XP Professional w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym), płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

 

14

Aplikacje

Zainstalowany  Pakiet biurowy – MS Office 2007 Basic PL OEM lub równoważny. Zawierający: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną. Pakiet biurowy jest równoważny z MS Office 2007 Basic PL OEM, jeśli realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi. Musi zapewniać również bezbłędną współpracę (w tym konwersję tabel i funkcji) z MS Word, MS Excel w wersji 2003 oraz 2007.

 

15

Bezpieczeństwo

Wbudowany czytnik kart inteligentnych, czytnik linii papilarnych.

Ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika.

 

16

Zarządzanie zdalne

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, wspierające technologię vPro, pozwalające minimum na:

- pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie,

- możliwość zdalnego przypisania unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny,

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms),

- możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu,

-monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, monitoring temperatury wewnętrznej komputera,

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu modyfikacja sekwencji bootowania,

- generowanie raportów dot. w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji,

- inwentaryzacja szczegółowa komputera:

              - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego;

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS;

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego;

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego;

              - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych modułach pamięci (pojemność, oznaczenie, numer seryjny).

 

17

Oprogramowanie diagnostyczne

Dostarczone przez producenta notebooka wspierające technologię vPro – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.   Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. Program w języku polskim.

 

18

Masa (gramy)

Nie więcej niż  2700g (bez zasilacza).

 

19

Certyfikaty

Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.  Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przedstawienie oświadczenia producenta). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Certyfikacja Energy Star w wersji min. 4.0 dla oferowanego modelu notebooka.

 

20

Gwarancja

36 miesięcy

 

21

Torba

Dedykowana przez producenta notebooka dla oferowanego modelu, o wymiarach zewnętrznych dostosowanych do rozmiaru matrycy. Wykonana w kolorze ciemnym (czarny lub brąz) z naturalnego, trudno brudzącego się materiału odpornego na mróz i opady atmosferyczne, posiadająca dodatkowe przegrody na akcesoria (CD, myszkę, długopisy itp.) oraz oddzielną przegrodę na dokumenty A4.

Dodatkowe elementy :

- wszystkie ściany i boki są usztywnione,

- wyposażona w system idealnego dopasowania do wielkości sprzętu zabezpieczającego notebook przed przesunięciami,

- metalowe elementy mocujące pasek.

 

22

Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania egzemplarza testowego oferowanego sprzętu celem sprawdzenia parametrów podanych przez Oferenta. Brak dostarczenia sprzętu w terminie podanym przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty jako nie spełniającej wymagań SIWZ.

Użytkownik zastrzega sobie montaż dodatkowych kart bez utraty gwarancji na komputer. Dysk podzielony na dwie partycje, w tym system operacyjny zainstalowany na partycji C równej 50 GB.

 

**/ wpisać oferowane parametry przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami

 

 

 

Streamer – 3 szt.

 

     ........................................................................................................................

                                         (wpisać nazwę producenta, model, typ)

 

Wymagania

Parametry

Deklaracja Wykonawcy

Rodzaj obudowy streamera

Zewnętrzny

spełnia/nie spełnia*

Format zapisu

 •  DAT160

spełnia/nie spełnia*

 

 •  DAT72

spełnia/nie spełnia*

 

 •  DDS-4

spełnia/nie spełnia*

Nośnik

 •  DAT160

spełnia/nie spełnia*

 

 •  DAT 72

spełnia/nie spełnia*

 

 •  DDS-4

spełnia/nie spełnia*

Interface

USB 2.0

spełnia/nie spełnia*

Pojemność po kompresji sprzętowej

160 GB

spełnia/nie spełnia*

Transfer danych bez kompresji sprzętowej

24,84 GB/h

spełnia/nie spełnia*

Transfer danych z kompresją sprzętową

49,68 GB/h

spełnia/nie spełnia*

Średni czas dostępu do pliku

50 s

spełnia/nie spełnia*

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

125000 h

spełnia/nie spełnia*

Dodatkowe informacje na temat MTBF

przy obciążeniu 100%

spełnia/nie spełnia*

Zasilanie

100-240V, 0.5A, 50-60Hz

spełnia/nie spełnia*

instrukcja obsługi

-

posiada/nie posiada*

sterowniki

-

posiada/nie posiada*

 kabel zasilający

-

posiada/nie posiada*

 kabel USB

-

posiada/nie posiada*

 1 DAT data cartridge

-

posiada/nie posiada*

 1 DAT cleaning cassette

-

posiada/nie posiada*

Obsługa One-Button Disaster Recovery

-

spełnia/nie spełnia*

Dołączone oprogramowanie

 Narzędzia diagnostyczne taśmy

spełnia/nie spełnia*

Obsługiwane systemy operacyjne

 •  Windows XP/Vista/7

spełnia/nie spełnia*

Gwarancja

min.36 m-cy

spełnia/nie spełnia*

 

 •  Microsoft Windows 2000 Server

spełnia/nie spełnia*

 

 •  Microsoft Windows 2003 Server

spełnia/nie spełnia*

*/ niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

Zasilacz UPS – 2 szt.

 

         ................................................................................................................................

                                  (wpisać nazwę producenta, typ, model)

 

Wymagania

Parametry

Deklaracja Wykonawcy

Technologia line interactive

-

spełnia/nie spełnia*

Układ AVR

-

spełnia/nie spełnia*

Interfejs komunikacyjny

-

spełnia/nie spełnia*

Oprogramowanie

-

spełnia/nie spełnia*

Moc wyjściowa

1600 VA

spełnia/nie spełnia*

Moc wyjściowa

960 W

spełnia/nie spełnia*

Napięcie wejściowe

220-240 V

spełnia/nie spełnia*

Częstotliwość

50 Hz +/- 1%

spełnia/nie spełnia*

Zakres napięcia wyjściowego

230V +/-10%

spełnia/nie spełnia*

Kształt napięcia wyjściowego

aproksymowana sinusoida

spełnia/nie spełnia*

Filtracja napięcia wyjściowego

filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI

spełnia/nie spełnia*

Progi przełączenia sieć – AVR (dolny)

205/209V +/-3V

spełnia/nie spełnia*

Progi przełączenia sieć – AVR (górny)

249/244V +/-3V

spełnia/nie spełnia*

Progi przełączenia sieć - praca bateryjna

149/161V +/-3V

spełnia/nie spełnia*

Napięcie wyjściowe przy pracy sieciowej i AVR

205-249V +/-3V

spełnia/nie spełnia*

Zakres pracy AVR

149-249Vac +/-3Vac

spełnia/nie spełnia*

Ilość akumulatorów

3

spełnia/nie spełnia*

Ochrona przepięciowa - wejście

warystor 280J/4kV

spełnia/nie spełnia*

Ochrona przepięciowa - wyjście

warystor 150J/4kV

spełnia/nie spełnia*

Czas podtrzymania (dla 80% obc.)

6 min.

spełnia/nie spełnia*

Czas przełączania na UPS

3 ms

spełnia/nie spełnia*

Zabezpieczenie na wejściu

bezpieczniki 10A

spełnia/nie spełnia*

Czas ładowania

max. 8 godz.

spełnia/nie spełnia*

Ilość gniazd wyjściowych

IEC 3 + 1.

spełnia/nie spełnia*

Ręczny start

tak

posiada/nie posiada*

Sygnalizacja

akustyczno - optyczna

spełnia/nie spełnia*

Interfejs

RS232

spełnia/nie spełnia*

Dodatkowe informacje

Ochrona linii telefonicznej

spełnia/nie spełnia*

Gwarancja

min.36 m-cy

spełnia/nie spełnia*

 

*/ niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

                                                                              ....................................................................................................

                                                                              (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

.................................................................                                             ........................................., dnia ................................

  (pieczątka wykonawcy)

 

 

 

Zestawienie kosztorysowe – dostawa sprzętu komputerowego

 

 

Poz.

 

Nazwa

Ilość

szt.

Cena

jednostkowa

 

Wartość

netto

(3x4)

Stawka

podatku

VAT (%)

Wartość

podatku

VAT (zł)

(5x6)

Wartość

brutto (zł)

(5+7)     

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

Komputer PC

 

30

 

 

 

 

 

 

2.

 

Monitor LCD

 

30

 

 

 

 

 

3.

Komputer przenośny

 

15

 

 

 

 

 

 

4.

 

Streamer

 

 3

 

 

 

 

 

 

5.

 

Zasilacz UPS

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

----

 

------------

 

 

-------------

 

 

 

 

UWAGA: Ceny netto i brutto oraz kwotę VAT należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych polskich.

 

 

 

                                                                  ..................................................................................

                                                                    (podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA(projekt)

 

 

zawarta w dniu ............................ 2010 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

....................................................................................

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

..........................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

1.        Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania  przedmiot umowy,  którym jest  dostawa sprzętu komputerowego: 30 szt.komputerów PC, 30 szt.monitorów LCD, 15 szt.komputerów przenośnych,  3 streamery, 2 zasilacze UPS zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą z dnia ..................................... .

2.        Przedmiot umowy musi być zgodny z parametrami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (zał.nr 4 do SIWZ).

3.        Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

 

1.        Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

2.        Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

3.        Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ................................    2010 roku.

4.        W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

5.        Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

6.        Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

7.        Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokółem odbioru przez obie strony.

§ 3

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.        Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z podatkiem VAT, wynosi ............................ brutto, (słownie złotych:.................................. ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie złotych: ............................................................................

       ................................................................................).

       Szczegółowe rozliczenie zawiera dołączone do umowy „Zestawienie kosztorysowe” (zał.nr 5
      do SIWZ).

2.        Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokółów odbioru (załącznik nr 3), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

1.        Wykonawca udziela Zamawiającemu ....... miesięcznej rękojmi i zapewnia na ten okres  gwarancję producenta na oferowany przez siebie sprzęt komputerowy licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru (załącznik nr 3):

2.        Rękojmia i gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-       uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-       uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

3.        Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

4.        Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

5.        Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

 

WARUNKI SERWISU

 

1.      Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

2.      Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

3.      W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

4.      Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

5.      Każda naprawa musi być potwierdzona protokółem z naprawy.

6.      Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

7.      Okres rękojmi i gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

8.        Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

9.        W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

Wykonawca odpowiada za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

1.     Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.        W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3.        Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

4.        Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                         ...................................................

                        Zamawiający                                                                       Wykonawca

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 4 do SIWZ.
  2. Załącznik nr 2 – ksero „Zestawienia kosztorysowego” – załącznik nr 5 do SIWZ.
  3. Załącznik nr 3 – protokół odbioru

Załącznik nr 3 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia ..................

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych. Do sprzętu dołączono wymagane certyfikaty i inne dokumenty.

 

Uwagi

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………..………..................................................................................................................................................

 

Za Wykonawcę:                                                                              Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                  (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                    _____________________________