Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/08                                                  Bielsko – Biała, dnia  7 stycznia 2008r.

 

 

 

                                                                                                                      SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 137.000 euro

 

Całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego   w  Bielsku-Białej   oraz   przeglądy   i   konserwacja   instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:033 499 84 00, fax: 033 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.30 do 15.30, wtorek – 7.30 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 223 z 2007r.,poz.1655)

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej. Szczegółowy opis określa załącznik nr1 do SIWZ.

Kod wg CPV – 74610000-8 (usługi ochroniarskie).

 

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

 

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

1.3. Informacja o podwykonawstwie.

 Wykonawca może powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującego przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

      Termin wykonania zamówienia: od pierwszego dnia miesiąca po terminie zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

    3.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

   3.2.Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe przekraczające 36.000 zł lub ma zdolność kredytową przewyższającą tę kwotę.

   3.3.  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem działalności.

   3.4.  Posiadać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługowe
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art.15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (t.j.:Dz.U.nr  145 z 2005 r., poz.1221 ze zm.).  

  3.5. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wszyscy pracownicy  wykonujący czynności związane z ochroną powinni posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia.

    3.6. Dysponować pracownikiem wykonującym nadzór nad sposobem prowadzenia          ochrony posiadającym licencję pracownika ochrony drugiego stopnia oraz upoważnionego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”.

    3.7. W czasie  trwania umowy posiadać własną grupę interwencyjną, która na wezwanie
pracownika ochrony lub pracownika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego niezwłocznie zostanie skierowana do siedziby Zamawiającego i podejmie działania.

    3.8. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

    3.9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału   
w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy                      nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

    3.10. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności usługi ochrony mienia. Polisę ubezpieczenia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia, należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres trwania umowy.

 

4.     WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.

     4.2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada   
     uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu
     na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone
     w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby
     upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

             

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  4.3.    Koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z art.15 ustawy z dnia
            22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.:Dz.U. nr 145 z 2005 r., poz.1221),

  4.3.    Dokumenty wymienione w pkcie b) sporządzone w języku obcym są składane wraz
            z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4.4.    W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
            pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do
            reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
          informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
         e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl z wyjątkiem protestów i odwołań, które muszą być
         złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
         przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone
         w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
          potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     5.2.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
         o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
         treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie
         ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do
         Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert
.

     5.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

    5.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p.Anna Kromczyk.

       

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       6.2. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
            związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
      ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
      przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

          7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

          7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod  
           rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
           wykonawcy.

      7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez  
      osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

      7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
      język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

      7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi
      wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

      7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
      sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

      7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia
      przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie
      poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

      7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
      w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
      wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
      udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  INFORMACJE
      STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4
      USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
      poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą
      w sposób trwały.

      7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych
       zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych
       wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

      7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być   
       trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być  ponumerowane.

 

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

          8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją:

 Oferta na ochronę – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia  16 stycznia 2008r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

         8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  16 stycznia 2008 r.  o  godzinie 9.15  w  siedzibie

             Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (II  piętro).

         8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
             na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia i  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      9.1. Obliczanie ceny oferty.

             Ceną oferty  jest ryczałtowe wynagrodzenie za całość usługi w okresie trwania umowy,
             stanowiącej iloczyn ryczałtowej ceny  miesięcznej i ilości  miesięcy,  wraz  z podatkiem
             VAT.

             Cena    musi    również    uwzględniać    koszt    przeglądów   i    konserwacji   instalacji
             antywłamaniowej i przeciwpożarowej

             Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami
             ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego
             spowoduje odrzucenie oferty.

             Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

     Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  
     rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),
     niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

      9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

      Wykonawca wylicza cenę i wpisuje ją zgodnie z pktem 9.1) w formularzu  ofertowym  
     (załącznik nr 2 do SIWZ).

      Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

      Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

            Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami                   
            krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców
            zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji
            umowy, podatku VAT.

           Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
           zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
           dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny
           takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który  
         miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko
              w złotych polskich.

 

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający będzie oceniał każdą część oferty odrębnie według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

       10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej       

         Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

 

11.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

11.1. Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta
   odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym
   w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
   kryterium oceny ofert.

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań
   w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

11.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich
   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

11.4. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie
   7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem
    terminu związania ofertą.

11.5.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
    w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

 

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

12.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego
     w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
     której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      12.2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

           12.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.3.1 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

11.3.2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

11.3.3.Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

            11.3.4.W niniejszym postępowaniu nie przysługuje prawo składania odwołań i skarg.

 

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                    

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -   Formularz oferty.

Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia.

      Załącznik nr 4 -   Projekt umowy.

     

                                                                                                         

                                                                    

                                                                                    W oryginale podpisała:

                                                                                                                      p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                                                      (Henryka Szweblik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr KAO-251/1/08                                                              Zał.nr 1 do SIWZ

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Stała całodobowa ochrona osób, mienia i budynku realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektu – siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul.Warszawskiej 45 oraz przeglądy
i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej wykonywane dwa razy w roku.

Przez stałą bezpośrednią ochronę rozumie się ochronę przez całą dobę wykonywaną przez jednego pracownika ochrony wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego wymienione poniżej. Wszyscy pracownicy wykonujący usługę ochrony powinni mieć licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia.

Zakres  wykonywanej usługi:

1.stała całodobowa ochrona osób, mienia i obiektu realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej,

2.wydawanie i przyjmowanie kluczy do wszystkich pomieszczeń w budynku,

3.przeglądy i konserwacja urządzeń instalacji antywłamaniowej
   i przeciwpożarowej wykonywane dwa razy w roku w obecności
   pracownika Zamawiającego, w zakres którego wchodzi:

   - sprawdzenie i konserwacja centralki sygnalizacji alarmowej,

   - sprawdzenie i konserwacja centralki sygnalizacji pożarowej TELSAP 2104,

   - badanie szczelności czujek dymu DOR 35,

   - sprawdzenie i konserwacja klap oddymiających,

   - sprawdzenie i konserwacja siłowników łańcuchowych,

   - sprawdzenie przycisków oddymiania i przewietrzania,

   - sprawdzenie i konserwacja akumulatorów,

   - sprawdzenie ręcznych ostrzegaczy pożaru,

   - terminy przeprowadzanych przeglądów i konserwacji ustala się na marzec
      i wrzesień,

   Wyposażenie pracowników ochrony:

1. umundurowanie wg wzoru ustalonego przez  wykonawcę, uwzględniającego przepisy art.20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.:Dz.U.Nr 145 z 2005 r., poz.1221 ze zm.),

2. paralizator elektryczny zaliczany do broni,

3. pałka wielofunkcyjna typu TOMPFA,

4. jeden komplet kajdanek,

5. telefon komórkowy,

6. latarka elektryczna.

Ponadto wykonawca musi dysponować własną grupą interwencyjną, która po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu wymagającym interwencji, podejmie działania na miejscu zdarzenia, w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

 

                                              

 

.................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                   w Bielsku-Białej

                                                   ul.Warszawska 45

 

 

O F E R T A

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej - Nr KAO-251/1/08 z dnia 9 stycznia 2008r. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 7  stycznia 2008r. za miesięczną cenę ryczałtową:

w wysokości:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,   ...................... zł (słownie zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
  .......................zł (słownie zł: ..............................................................................).

Cena ryczałtowa za cały okres trwania umowy wynosi zatem:

- netto ............. zł, słownie..................................................................zł (ryczałtowa cena miesięczna netto x 24),

- brutto: ............... zł, słownie................................................................................zł (ryczałtowa cena miesięczna brutto x 24).

Czas podjęcia działań grupy interwencyjnej będzie wynosił maksimum 15 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu wymagającym interwencji, do czasu podjęcia działań na miejscu zdarzenia.

Termin wykonania – 24 miesiące od pierwszego dnia miesiąca po podpisaniu umowy.

Warunki płatności: przelewem, w terminie do 14 dni  od daty doręczenia faktury.

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.      Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

4.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.[1]

5.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia wykonamy sami, a jedynie konserwację i przeglądy instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej zamierzamy powierzyć .............................................. (wpisać nazwę firmy).

6.      Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

 

Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie

3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśw.o wpisie do ewidencji działalności gospod.

4. ......................................................................................

5. ......................................................................................

6. .....................................................................................

  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres na pieczęci firmowej):

 

.............................................................................................................................................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

                                                       .......................................................

                                          (Podpis osób (osoby) wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę osób, mienia i budynku  Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej” oświadczam/y, że:

1.     firma jest uprawniona do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

2.     firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.     firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655).

 

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                Projekt                                                                                                                     

Umowa Nr KAO-251/1/08

 

W dniu   .............. 2008 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 

Panią Henryką Szweblik – p.o. Naczelnika Urzędu,

a

 .......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

 

1.     Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ochronę osób, budynku
i mienia Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy
i konserwację  instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

2.     Ochrona fizyczna obiektu wykonywana będzie przez jedną osobę wyposażoną zgodnie
z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę, przy wykorzystaniu sygnalizacji włamania i powstania pożaru oraz przy wykorzystaniu własnej grupy interwencyjnej wzywanej w trybie alarmowym, której  czas podjęcia działania w siedzibie Zamawiającego nie przekroczy 15 minut od momentu zawiadomienia.

       3.  Zakres obowiązków wchodzących w zakres konserwacji i przeglądów 
            instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej określa Opis przedmiotu zamówienia
            będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

§ 2

 

  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................2008 r. do dnia ..................... 2010 r.

§ 3

 

1. Zamawiający bezwzględnie wymaga, a Wykonawca spełni to żądanie, aby osoby 
    pełniące dozór bezpośredni:

-        służbę pełnili w umundurowaniu służbowym zgodnie z wzorem przyjętym
w jednostce macierzystej,

-        posiadały aktualne licencje pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego

      stopnia,

-        posiadały środki przymusu bezpośredniego w postaci: paralizatora elektrycznego zaliczanego do broni, pałki wielofunkcyjnej typu „TOMPFA”, 1 pary kajdanek, telefonu komórkowego,

-        znały sposoby posługiwania się sprzętem gaśniczym,

-        znały zasady bhp przy obchodzeniu się z urządzeniami zasilania energetycznego (wyłączniki główne prądu na wypadek awarii, pożaru itp.),

-        znały rozmieszczenie w budynku urządzeń wodno-kanalizacyjnych (zawory główne, hydranty itp. urządzenia),

-        znały elementy ewakuacyjne – drzwi oraz trasy dróg ewakuacyjnych,

-        znały instrukcje ruchu osobowego i materiałowego obowiązujące w ochranianym obiekcie,

-        wykonywały obowiązki ujęte w załącznikach do „Planu ochrony”.

 

2.Zamawiający bezwzględnie wymaga, a wykonawca wypełni to żądanie, aby pracownik 
   wyznaczony do nadzoru ochrony obiektu, posiadał poświadczenie bezpieczeństwa
   osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
   służbową o klauzuli „zastrzeżone”.

 

3.Wykonawca i Zamawiający zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają  
   wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej
   rozwiązaniu.

 

4.Wykonawca oświadcza:

    1) że zawarł i opłacił umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; polisa nr ........................... jest załącznikiem do niniejszej umowy,

   2) że przez cały czas trwania umowy będzie ubezpieczony na takich samych warunkach.

 

§ 4

1.      Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony warunki organizacyjno-socjalne niezbędne do wykonywania podstawowych zadań.

2.      Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu Zamawiającego w przypadku, gdy szkoda jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.      O wszystkich przypadkach uszkodzeń, awarii, nieprawidłowego działania urządzeń Wykonawca jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

4.      Rozmiar poniesionej szkody ustali Zamawiający z udziałem Wykonawcy.

5.      W ślad za powyższymi ustaleniami Wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę i niezwłocznie powiadomi ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu.

6.      W przypadku prowadzenia likwidacji szkody przez ubezpieczyciela i nie zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w całości, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy z własnych środków. Zamawiający może potrącić należną kwotę
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

7.      Wykonawca jest zwolniony od zapłaty odszkodowania w przypadku otrzymania
w całości pokrywającego wartość szkody, odszkodowania przez Zamawiającego od firmy ubezpieczającej obiekt i mienie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

 

 

§ 5

 

  1. Pracownicy ochrony fizycznej pełniący służbę w obiekcie Urzędu wykonują polecenia w zakresie należytego pełnienia służby od Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Otrzymane polecenia należy odnotować w księdze pełnienia służby.

  2. Szczegółowe warunki realizacji niniejszej umowy dotyczące pełnienia służby przez pracowników ochrony fizycznej zostały określone w „Planie ochrony obiektu”.

  3. Ze względu na klauzulę ograniczającą dostęp  do „Planu ochrony”, pracownicy ochrony fizycznej pełniący służbę w obiekcie posługują się tylko wyciągami
    z załączników do tego dokumentu.

  4. Wykonawca nie może dowolnie zmieniać raz wyznaczonych pracowników do ochrony obiektu Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach zmiany należy na 2 dni wcześniej powiadomić Zamawiającego, przekazać kopię Jego licencji. Samodzielne pełnienie służby może nastąpić po jednodniowym wstępnym przeszkoleniu w godzinach pracy pierwszej zmiany.

 

§ 6

 

 

1.Za wykonanie usługi Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................... zł brutto ( słownie złotych: .................................................................................. )  po zakończeniu danego miesiąca
i przedłożeniu faktury, przelewem, w terminie do 14  dni od daty doręczenia  faktury.

 

2. Powyższe wynagrodzenie  może być podwyższone tylko raz, nie wcześniej niż po roku od daty zawarcia umowy i o kwotę nie przekraczającą wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w Monitorze Polskim, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

§ 7

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi.

 

§ 8

 

Każda ze stron niniejszej umowy zastrzega sobie prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skutkuje rozwiązaniem umowy na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 9

 

Każda zmiana niniejszej umowy winna być dokonana w formie pisemnej.

 

§ 10

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 11

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

     ............................................                                  .........................................................

        Zamawiający                                                                 Wykonawca

 


 


[1] niepotrzebne skreślić