Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/5/08                                                                                                                                                                                   Bielsko – Biała, dnia 7 listopada 2008r.

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 223 z 2007 r.,  poz.1655 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 133.000 euro

 

Dostawa sprzętu komputerowego do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:033 499 84 00, fax: 033 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.30 do 15.30, wtorek – 7.30 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 223 z 2007r., poz.1655 z późn. zm.).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej sprzętu komputerowego określonego w  załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   dopuszcza  możliwość   składania   ofert   częściowych.

Oferta I Dostawa 4 urządzeń wielofunkcyjnych – kod CPV 30230000-0 i 3 drukarek laserowych – kod CPV-30232110-8.

Oferta II Dostawa 45 monitorów LCD - kod CPV-30231320-6.

Oferta III Dostawa 4 komputerów stacjonarnych – kod CPV-30213300-8 i 6 dysków zewnętrznych – kod CPV-30217100-4.

Opis poszczególnych części zamówienia zawierają załączniki nr 1, 2 i 3. Wykonawcy składają ofertę na poszczególne części zamówienia (lub wszystkie ) zgodnie z załączonym wzorem oferty – zał.nr 4.

 

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  w  Bielsku-Białej   ul.Warszawska 45.

      Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

3.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.

             3.2.Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki
             i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

            3.3.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
            w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie
            spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

4.     WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ,

b)   wypełniona Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – załącznik nr 1, 2 lub 3 do SIWZ, w zależności na którą część zamówienia składana jest oferta,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 5 do SIWZ.

    4.2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada         uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

             

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  4.3.    Dokumenty wymienione w pkcie b) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4.4.    W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     5.2.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

     5.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     5.4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmienić treść SIWZ, dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano zmianę specyfikacji oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

    5.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

         - w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Dominik Wójtowicz

         - w sprawach formalnych: Anna Kromczyk

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       6.2. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

              7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

              7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

              7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

              7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

              7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

              7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  
               INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

               7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

  7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

 

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

          8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie z adnotacją:

 „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego – przetarg nieograniczony”

w terminie do dnia 24 listopada 2008 r. do godz. 12.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

         8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia 24 listopada 2008 r.  o  godzinie 12.15  w  siedzibie

             Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (II  piętro).

         8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      9.1. Obliczanie ceny oferty.

             Cenę oferty na poszczególną część stanowi należność za dostawę całości przedmiotu zamówienia obejmująca wszystkie koszty związane z jego realizacją, koszty dostawy,
              podatek VAT i inne.           

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w następujący sposób:

      - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

      - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

      - w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

           - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen  za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
           - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

           - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

 

      9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

      Wykonawca wylicza cenę poszczególnych części zamówienia i wpisuje je zgodnie z pktem 9.1) w formularzu  ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ).

      Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

      Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

                 Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

 

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający będzie oceniał każdą część oferty odrębnie według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

       10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej       

         Wybrana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

 

11.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

11.1. Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

11.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

11.4. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

11.5.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

 

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

12.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      12.2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

           12.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.3.1 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

11.3.2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

11.3.3.Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

11.3.4.Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

 

 

 

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz.1163 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                    

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część I

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część II.

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część III.

      Załącznik nr 4 -  Formularz oferty

      Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia.

      Załącznik nr 6 – Projekty umów – 6/I, 6/II, 6/III.

                                                                                                         

                                                                     W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Szweblik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr KAO-251/5/08                                                                             Załącznik nr 1

                                                                      

Część I

 

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

1. Drukarka / xero / skaner kolorowy -  ................................................................ – 4 szt.

                                                                        (wpisać  typ i nazwę producenta)

 

 

Nazwa komponentu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

Podstawowe funkcje

drukarka, Faks, Kopiarka, Skaner

 

Technologia druku

laserowa

 

Obsługiwane nośniki papieru

A4,A5,A6,B5, Papier B6, papier zwykły, Papier grubo powlekany, koperty, naklejki, folia

 

Rozdzielczość druku w czerni

1200 x 1200 dpi

 

Typ skanera

kolorowy

 

Optyczna rozdzielczość skanowania

600 x 2400 dpi

 

Głębia koloru

48 bit (24bit zewnętrzna)

 

Szybkość kopiarki w czerni

min. 28 str./min.

 

Rozdzielczość kopiarki

1200 x 600 dpi

 

Funkcje specjalne kopiarki

Powiększanie/Zmniejszanie 25% - 400%

do 99 kopii oryginału

 

Duplex automatyczny

Automatyczne dwustronne kopiowanie i drukowanie

 

Pojemność pamięci faksu

min. 500 str.

 

Szybkość transmisji faksu

33,6 kbps

 

Interfejs

LPT (IEEE 1284)

Hi-Speed USB 2.0

Ethernet 10/100 Mbps

 

Dostosowana do pracy w sieci

Standard, Ethernet 10/100 Mbps

 

Min. języki drukarki

PCL 6, PCL 5, Postscript

 

Waga netto

max. 17 kg

 

Normatywne obciążenie           

min. 10 000 str./mies.

 

Obsługiwane systemy operacyjne

min. Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

 

Pamięć (RAM)

min. 32MB

 

Typ zasilacza

wbudowany

 

Wyposażenie

- kabel przyłączeniowy UTP 4p, 2xRJ45, min. kat.5e, min. dł. 5m

- dokumentacja na CD

- instrukcja uruchomienia

- kabel zasilający

- oprogramowanie i sterowniki na CD

- toner

 

Gwarancja

min. 2 lata

 

 

 

Cena za 1 urządzenie ................................ zł(brutto)

Cena za 4 urządzenia ................................ zł (brutto)

 

 

 

2. Drukarka laserowa typu Heavy Duty - ....................................................................... - 3 szt.

                                                                                     (wpisać typ i nazwę producenta)

 

Nazwa komponentu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

Technologia druku

Monochromatyczny druk laserowy

 

Szybkość procesora

min. 540 MHz

 

Pamięć RAM

min. 128MB

 

Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)

50 str./min

 

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)

225000 stron

 

Druk dwustronny

Automatyczny (standardowo)

 

Interfejs

Hi-Speed USB 2.0

Ethernet 10/100 Mbps

 

Dostosowany do pracy w sieci

Standard, Ethernet 10/100 Mbps

 

Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)

Poniżej 8,5 s (z trybu gotowości)

 

Nośniki

Papier (kolorowy, papeteria firmowa, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki, cienki), koperty, etykiety, folia

 

Standardowe podajniki papieru

min. 2

 

Rozdzielczość technologii druku

300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

 

Standardowy podajnik papieru

podajnik na 500 arkuszy

 

Gramatura nośników

od 60 do 200 g/m²

 

Standardowe wymiary nośników

A4, A5, B5, koperty (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO)

 

Min. języki drukarki

PCL 6, PCL 5, Postscript

 

Obsługiwane systemy operacyjne

min. Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

 

Typ zasilacza

wbudowany

 

Wyposażenie

- kabel przyłączeniowy UTP 4p, 2xRJ45, min. kat.5e, min. dł. 5m

- dokumentacja na CD

- instrukcja uruchomienia

- kabel zasilający

- oprogramowanie i sterowniki na CD

- toner

 

Waga netto

max. 29 kg

 

Gwarancja

min. 1 rok

 

 

Cena za 1 drukarkę .................................zł (brutto)

Cena za 3 drukarki ..................................zł (brutto)

 

 

Łączna cena za część I (4 urządzenia wielofunkcyjne + 3 drukarki) brutto –

 - .......................................zł

słownie złotych .....................................................................................................................................

 

 

Uwaga! Ceny należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

 

                                                                                   ..............................................................

                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 2

Nr KAO-251/5/08

 

 

Część II

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

 

1. Komputer stacjonarny ................................................................................................... – 4 szt.

                                                                    (wpisać typ i  nazwę producenta)

 

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

1

Procesor

Dwurdzeniowy procesor klasy x86,

częstotliwość taktowania: min. 2,00 Ghz,

Częstotliwość taktowania szyny danych (FSB): min.

1066MHz

Rozmiar pamięci cache 2 poziomu (L2): min. 1 MB

Umożliwiający sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze

 

2

Płyta główna

1. Zapewniająca

a) możliwość podłączenia min. 3 urządzeń SATAII 300;

b) obsługę procesora (lp. 1) w tym wykorzystanie

wszystkich jego funkcjonalności;

2. wyposażona w:

1) Szyny i gniazda:

a) min. 1xPCI,

b) min. 1x PCI Express x16,

2) min. 2 gniazda pamięci pracujące w trybie Dual Channel;

3) gniazda PS2: min.2 portami PS2 lub zewnętrzny

konwerter USB/PS2 z min. 2 portami PS2

4) gniazda LPT: min. 1 port LPT lub zewnętrzny konwerter

USB/LPT z min 1 portem LPT

5) port RS232: min. 1 port RS232 lub zewnętrzny konwerter USB/RS232 z min 1 portem RS232,

6) port USB: min. 6 portów USB 2.0

7) układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 zapewniający:

blokowanie sekwencji startowej komputera i inicjalizacji

BIOS

8) wbudowany w  postaci wyświetlacza LED lub diod

interfejs diagnostyczny pozwalający na zidentyfikowanie

uszkodzonego elementu komputera nawet gdy komputer

nie jest podłączony do monitora,

3. Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania

komputera na poziomie sprzętowym,

1) umożliwiająca:

a) monitorowanie stanu komponentów komputera, w tym: CPU, Pamięć, HDD wersji BIOSu płyty głównej,

b) zdalną konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu,

zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu,

przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego

z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze

zarządzającym,

c) ochronę zasobów sprzętowych przed atakami wirusów

i innymi zagrożeniami np. próbą sprzętowego

zresetowania biosu,

2) wyposażona w wbudowaną pamięć nieulotną pozwalającą na zapis i przechowywanie i zdalne odczytywanie (również z wyłączonego komputera, lub komputera z uszkodzonym lub niezainstalowanym systemem operacyjnym) następujących informacji:

a) o wersji oprogramowania antywirusowego, w tym: wersja oprogramowania , wersja zainstalowanych updatów, wersji sygnatury wirusów.

 

3

Pamięć RAM

min. 2 GB w układzie Dual Channel (2 x min. 1 GB DDR2 min. 533 MHz

 

4

Dysk twardy

min. 160 GB SATA II 300,

pamięć podręczna cache min. 8 MB,

prędkość obrotowa min. 7200 rpm

 

5

Karta dźwiękowa

min 16 bit stereo, kompatybilny z AC97 lub HD Audio

 

6

Karta graficzna

pamięć min. 128MB posiadająca złącze D-SUB 15 pin lub DVI , w przypadku zastosowania karty graficznej zintegrowanej z płytą główną dopuszcza się wykorzystanie przez kartę graficzną pamięci RAM z dynamicznym przydziałem pamięci min. 128MB

 

7

Karta sieciowa

Ethernet, obsługująca przepustowości: 10/100/1000 ze złączem RJ 45.

Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i fuli dupleks, 100Mbps half i fuli dupleks oraz Auto

 

8

Klawiatura

Przewodowa w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty", nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie:

 

Insert

Home

Page

UP

Delete

End

Page

Down

 

Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy)

Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), złącze: PS2 lub USB

 

9

Mysz

Przewodowa optyczna, min. dwa przyciski, jedna rolka,

złącze PS2 lub USB, podkładka pod mysz

 

10

Napęd FDD

Wbudowany 3,5", 1.44 MB, możliwość wyłączenia napędu FDD w BIOS-ie

 

11

Napęd optyczny

Wbudowana nagrywarka DVD ± RW, z możliwością wypalania etykiet i zapisu płyt

 

12

Obudowa

1. Umożliwiająca używanie komputera w pozycji pionowej

i poziomej,

2. Wyposażona w:

1) następujące złącza z przodu obudowy:

a) min. 2 złącza USB,

b) min. 1 wyjście audio mini-jack,

c) min. 1 wejście mikrofonowe mini-jack,

2) komplet elementów pozwalających na używanie

komputera w pozycji pionowej i poziomej,

3) zatoki min.

a) 1 x 5,25" na urządzenie zewnętrzne z zainstalowanym napędem optycznym (l.p. 11.),

b) 1 x 3,5" na urządzenie wewnętrzne z zainstalowanym

dyskiem twardym

(l.p. 4),

c) 1 x 3,5" na urządzenie zewnętrzne z zainstalowanym

napędem FDD

(l.p. 10.)

4) czujnik otwarcia obudowy,

3. O wymiarach wysokość/szerokość/ głębokość których

suma nie przekracza 87 cm

4. Umożliwiająca otwieranie, zamykanie, wymianę wszystkich kart rozszerzeń, napędów optycznych i FDD, twardych dysków oraz zasilacza bez pomocy narzędzi.

 

13

Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie

1. System operacyjny: MS Windows XP Professional PL z

Service Pack 2 lub wyższym nośnik CD-ROM lub DVD-

ROM z wersją instalacyjną systemu i potwierdzeniem

udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz

wykonujący wszystkie funkcjonalności ww systemu,

obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww.

system

2. program do nagrywania płyt CD-RW, DVD-RW w polskiej wersji językowej (nośnik i licencja);

3. komplet sterowników do poszczególnych podzespołów,

tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD-ROM;

4. Zainstalowany Office 2007 PL Basic OEM

 

14

Oprogramowanie zarządzające

Oprogramowanie zarządzające umożliwiające wykorzystanie zintegrowanych funkcji płyty głównej, tym wymienionych w lp.2 pkt 3 w formie aplikacji serwerowej, bez ograniczenia liczby serwerów, na których można to oprogramowania instalować i z niego korzystać przez liczbę użytkowników równą ilości komputerów na komputerach stanowiących przedmiot tego zamówienia

 

15

Wyposażenie

kabel przyłączeniowy UTP 4p, 2x RJ45, min. kat.5e min. dł. 5m

kabel zasilający do PC o długości min. 3m zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce); listwa zasilająca z kablem o długości min. 5m długości z wyłącznikiem i filtrem przeciw przepięciowym, wyposażona   w min. 5 gniazd zakończona wtykiem standardowym

 

16

Głośność komputera

Głośność komputera (mierzona zgodnie z normą IS09226 - pomiar w trybie IDLE z pozycji operatora) nie przekraczająca 29 dB

 

17

ISO

spełnia normę ISO 9001:2000; ENERGY STAR

 

 

Cena za 1 komputer .......................................... zł (brutto),

Cena za 4 komputery ..........................................zł (brutto).

 

 

 

2. Dysk zewnętrzny .................................................................................................... 6 szt.

                                                                  (wpisać typ i nazwę producenta)

 

Nazwa komponentu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

Rodzaj napędu

zewnętrzny

 

Format szerokości nośnika (rozmiar)

2,5 cala

 

Interfejs

USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1)

 

Pojemność nośnika

320 GB

 

Prędkość obrotowa nośnika

5400 obr/min

 

Pojemność pamięci podręcznej nośnika (cache)

min. 2 MB

 

Prędkość transferu

480 Mbits/s (Max)

 

Kolor obudowy nośnika

czarna lub srebrna

 

Zasilanie

przez port USB

 

W zestawie

kabel USB 2.0

 

Kompatybilność z OS

Windows 2000/XP/ Vista , Mac OS X 10.1.5 or later

 

Okres gwarancji

min. 2 lata

 

Obudowa nośnika

obudowa sygnowana nazwą producenta nośnika magnetycznego lub jego znakiem firmowym

 

 

Cena za 1 dysk.............................................. zł (brutto)

Cena za 6 dysków ..............................................zł (brutto)

 

Łączna cena za część II (4 komputery + 6 dysków) ............................ zł brutto

słownie złotych:......................................................................................................

 

 

Uwaga! Ceny należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

 

                                                                                   ..............................................................

                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 3

Nr KAO-251/5/08

 

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

 

Część III

 

Monitor ekranowy ......................................................................................... 45 szt.

                                                       (wpisać typ i nazwę producenta)

 

 

Nazwa komponentu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

Przekątna

19 cali

 

Proporcje ekranu

4:3

 

Technologia wykonania

TFT/TN

 

Rozdzielczość nominalna

1280 x 1024 piksele

 

Kontrast

1000:1 (dynamiczny 8000:1)

 

Jasność

300 cd/m²

 

Wielkość plamki

0,294 mm

 

Czas reakcji plamki  

5 ms

 

Kąt widzenia pion

160 °

 

Kąt widzenia poziom

170 °

 

Ilość wyświetlanych kolorów

16,7 mln

 

Częstotliwość odchylania poziomego

30 - 81 kHz

 

Częstotliwość odchylania pionowego

56 - 75 Hz

 

Sygnał wejściowy

analogowe złącze D-Sub 15-pin

 

Spełniane normy jakościowe           

TCO 2003

ISO 13406-2

ENERGY STAR

 

Pobór prądu

max. 34W

 

Waga netto

max. 5kg

 

Gwarancja

min. 3 lata

 

Wyposażenie

kabel zasilający

kabel D-Sub

 

 

Cena za 1 monitor ………………… zł (brutto)

Łączna cena za część III (45 monitorów) .................................zł brutto

słownie złotych: ...........................................................................................................

 

 

Uwaga! Ceny należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

 

                                                                                   ..............................................................

                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)

 

 

                                                                                                                                    Załącznik nr 4

……………………………, dnia ……………2008 r.

.....................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

 

                                                                              Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                       w Bielsku-Białej

                                                       ul.Warszawska 45

 

 

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia   .11.2008r. r. dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część I za cenę

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ..................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją techniczną i kosztorysową dla Części I – zał. nr 1 SIWZ.

 

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część II za cenę:

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją  techniczną i kosztorysową dla Części II – zał.nr 2 SIWZ.

 

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część III za cenę:

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją techniczną i kosztorysową dla Części III – zał.nr 3 SIWZ.

Termin wykonania dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Warunki gwarancji i serwisu:

1.       Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:

Część I

       - urządzenia wielofunkcyjne - …...........miesięcy  od daty podpisania protokółu odbioru,

       - drukarki - ..................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

 

Część II

 – komputery - .........................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

 - dyski zewnętrzne - .......................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

 

Część III

    - monitory - ............... miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

 

2.       Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.

3.       Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie lub faxem) wynosi max. 8 godzin roboczych.

4.       Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego.

5.       Naprawa będzie wykonywana w miejscu, do którego został dostarczony sprzęt komputerowy, może jednak obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile wykonawca uzna takie naprawy za konieczne. Uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany przez wykonawcę z siedziby jednostki, a po naprawie dostarczany do siedziby jednostki. W takich przypadkach wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko.

6.       Termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

7.       W przypadku uszkodzenia w czasie trwania gwarancji dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy.

8.       Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

9.       Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo do otwierania obudowy komputera oraz dokonywania rozbudowy konfiguracji dostarczonego sprzętu.

10.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

 

Warunki płatności:

1.       Przelewem bankowym w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony

2.       Cena ofert zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia.

Inne warunki:

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry określone
w załącznikach 1,2 i 3 do SIWZ, jest fabrycznie nowy oraz jest oznakowany symbolem CE.

3.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.      Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

5.      Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji

6.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.[1]

7.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami, a jedynie ............................................................................ zamierzamy powierzyć ..............................................¹ .

8.      Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (oferta techniczna).

9.      Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1. Formularz oferty

2. Wypełniona Specyfikacja techniczna i kosztorysowa (cz.I, II lub III).

3. Oświadczenie

4. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśw.o wpisie do ewidencji działalności gospod.

5. .............

6.

7.

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod ......................................................... miasto ..............................................................................

ulica nr ....................................................................

 

 

 

………………….………………….................

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

UWAGA:

Wykonawca wypełnia formularz ofertowy, Specyfikację techniczną i kosztorysową  przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę.

Integralną część formularza oferty stanowi Specyfikacja techniczna i kosztorysowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

...........................................................

                    (pieczątka wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z poźn. zm.) o spełnianiu wymagań .

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego” dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oświadczam, że:

1.     jestem uprawniony do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.     posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem  technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

 

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6/I

 

UMOWA nr KAO-251/5/08 do części I

 

 

zawarta w dniu        grudnia 2008 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

..........................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

1.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część I Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, z dnia  .................................. . 

2.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

1.       Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

2.       Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

3.      Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2008 roku.

4.      W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

5.       Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

6.       Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

7.       Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

2.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 2), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

1.       Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji producenta na oferowane przez siebie urządzenia komputerowe licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2): - na urządzenia wielofunkcyjne ........ miesięcy, - na drukarki ........ miesięcy.

2.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

3.       Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

4.       Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

5.       Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

1.     Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

2.     Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

3.     W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

4.     Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

5.     Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

6.     Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

7.     Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

8.       Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

9.       W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

1.       Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

2.       Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

1.      Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.       Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

4.       Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i kosztorysowej  - Część I .

  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru


Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia ..................

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                 (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6/II

 

UMOWA nr KAO-251/5/08 do części II

 

zawarta w dniu        grudnia 2008 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

...............................................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

3.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część II Komputery i dyski zewnętrzne,  z dnia  .................................. . 

4.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

8.       Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

9.       Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

10.   Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2008 roku.

11.   W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

12.    Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

13.    Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

14.    Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

 

 

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

3.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

4.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 2), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

6.       Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji producenta na oferowane przez siebie komputery oraz .......miesięcznej gwarancji na dyski zewnętrzne, licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2).

7.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

8.       Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

9.       Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

10.    Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

10.  Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

11.  Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

12.  Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

13.  Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

14.  Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

15.  Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

16.    Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

17.    W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

3.       Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

4.       Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

5.       Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.       W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

7.       Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

8.       Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i cenowej  - Część II .

  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru


Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia .................

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                 (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________


 

Załącznik nr 6/III

 

UMOWA nr KAO-251/5/08 do części III

 

zawarta w dniu        grudnia 2008 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

...............................................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

5.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część III Monitory ekranowe, z dnia  .................................. . 

6.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

15.    Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

16.    Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

17.   Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2008 roku.

18.   W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

19.    Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

20.    Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

21.    Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

 

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

5.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

6.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 1), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

11.    Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji producenta na oferowane monitory, licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2).

12.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

13.    Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

14.    Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

15.    Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

18.  Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

19.  Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

20.  Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

21.  Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

22.  Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

23.  Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

24.    Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

25.    W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

5.       Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

6.       Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

9.       Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.    W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

11.    Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

12.    Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i cenowej  - Część III .

  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru


Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej,ul.Warszawska 45.

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia ..................

 

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                 (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________


 

 [1] niepotrzebne skreślić