Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                      NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                       e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/06                                                                                                                        Bielsko – Biała, 2006-11-22

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

 

Dostawa materiałów biurowych do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 164 z 2006r., poz.1163 z późn. zm.).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych wyszczególnionych  
      w  Formularzu  cenowym – zał.nr 1  do  SIWZ.   Ilości  poszczególnych  artykułów  określone
      w  Formularzu  cenowym    ilościami  maksymalnymi,  co  oznacza,  że  dla  poszczególnych
      pozycji   faktyczne  zapotrzebowanie   może   być   mniejsze.   Szczegółowy   opis  przedmiotu
      zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym.
    
 Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   częściowych   ani   wariantowych  oraz   nie          
      przewiduje zamówień uzupełniających.

 

4.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa  do  siedziby  zamawiającego  w  Bielsku-Białej ul.  
      Warszawska 45, w czasie do 24 godzin od zgłoszenia potrzeby dostarczenia określonego
      asortymentu. Zgłoszenie może nastąpić w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem.

      Termin wykonania zamówienia: w okresie od daty zwarcia umowy do 30 listopada 2007r.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

a.                  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

b.                 Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

c.                  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 6 SIWZ.

d.                 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

a.                  Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.

d)   oświadczenie - art.24 ust.1 i 2 Pzp -  załącznik nr 3 do SIWZ.

b.           Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

b)     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

c.           Dokumenty wymienione w pkt.6.a. lit b sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

d.                 W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

7.               SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

a.                  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

b.                 Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

c.                  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

d.                 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążąca. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji.

e.                  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

f.                   Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Anna Kromczyk tel.0-33-499-84-50 e-mail: anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl oraz Fryderyka Lach tel.0-33-499-84-52.

8.               TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

a.                  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b.                 Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

c.                  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

9.               OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

a.                  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b.                 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

c.                  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

d.                 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

e.                  Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

f.                   Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

g.                  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

h.                 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

i.                   Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

j.              Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

 

10.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie z adnotacją:

 Oferta na dostawę materiałów biurowych – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia 11.12.2006 r. godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

a.                  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.12.2006 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Drugiego Śląskiego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205 (I piętro).

b.                 Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla danego zadania.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

11.            OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

a.      Obliczanie ceny oferty.

                     Cenę oferty stanowi suma iloczynów cen jednostkowych poszczególnych artykułów
                     wymienionych w Formularzu cenowym i podanych w tymże Formularzu ilości,
                     łącznie z podatkiem VAT i kosztem dostawy do siedziby zamawiającego.

                    Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług
                    niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej
                    stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

                   Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

           Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  
            rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),
            niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

    1. Sposób przedstawienia ceny oferty.

            Wykonawca wylicza cenę w Formularzu cenowym i wpisują ją w formularzu   
             ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

              Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

             Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

                 Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami                   
                 krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców
                 zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji
                 umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko
              w złotych polskich.

13.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Cena – 100%

       2.Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej         

         Wybrana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

14.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.         Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2.       Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

3.       O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

4.       Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

5.       Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

15.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

     1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      2.   Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

           3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

a.       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

b.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

c.       Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

d.      Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

 

2.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz.1163 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1 - formularz cenowy .

Załącznik nr 2 - formularz oferty.

Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia.

Załącznik nr 4 – formularz oświadczenia

      Załącznik nr 5 - projekt umowy.

 

 

 

                                                                               W oryginale podpisał

                                                                               Naczelnik Urzędu

                                                                               Dariusz Piecuch

 

 

Nr  KAO-251/3/06                                                                                   zał. Nr  1  do  SIWZ

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

 

LP.

Opis artykułu

Ilość

Cena jednostkowa (brutto)

Wartość (brutto)

3x4

Nazwa

producenta

1

2

3

4

5

6

          1       

                          

Bloczki makulaturowe w kratkę 100 K:

- A4

- A5

Blok techniczny A4

 

145 szt.

110 szt.

3 szt.

 

 

 

          2

 

Bloczki samoprzylepne

- 51 x 38

- 75 x 75

 

270 szt.

200 szt.

 

 

 

          3      

 

 

Cienkopisy z końcówką fibrową w metalowej obudowie

-  czarne

- czerwone

- niebieskie

- zielone

    

 

320 szt.

125 szt.

174 szt.

168 szt.

 

 

 

          4

          

Dziurkacze:

- do grubych plików ok.  60 kartek

 

Dziurkacz metalowy do grubych plików ok. 63 kart.

3 lata gwarancji

 

8 szt.

 

30 szt.

 

 

 

          5

Długopisy:

- na wkład typ „Zenit”

- długopis samoprzylepny zwykły

          

160 szt.

30 szt.

 

 

 

 

6

 

Gumki  chlebowe o wym.2 cm x 3 cm

 

120 szt.

 

 

 

 

7

 

Grzbiety zaciskowe na luźne kartki  A4do 100 kartek (op. 100 szt.) :

 

- 9 mm

- 12 mm

 

 

 

4op. 

8 op.  

 

 

 

8

Pineski do tablic korkowych (op. 50 szt.)

10op.

 

 

 

9

Koperty białe C6 samoprzylepne             (1op x 1000)

20op.

 

 

 

10

Koperty szare B4 samoprzylepne             (1op x 250) papier „Natron”

10op.

 

 

 

11

Koperty szare B5 samoprzylepne              (176 x 250) 1 x 500 papier „Natron”

 

10 op.

 

 

 

12

Koperta trójdzielna 460 x 300 x 40            (1op x 100) biała

              4op.

 

 

 

13

Klej w sztyfcie op. 36 g

100 szt.

 

 

 

14

Przybornik biurowy wielofunkcyjny, duży

40 szt.

 

 

 

15

Paski skoroszytowe – wąsy (1op x 25)

74 op.

 

 

 

16

Korektor w płynie końcówka metalowa w piórze poj. 12 ml

75 szt.

 

 

 

 

17

Koszulki foliowe A5 otwierane z góry do zawieszania pakowane po 100 szt.

 

4op.

 

 

 

 

18

Koszulki foliowe A4 otwierane z góry do zawieszania pakowane po 100 szt.

Grubość 48 mic

 

65op.

 

 

 

 

19

Klipsy do dokumentów wykonane z metalu

- 41 mm (1op x 12)

- 32 mm (1op x 12)

 

75 op.

65 op.

 

 

 

 

20

Naklejki na podteczki

Litery System Spectra

 

ELBA (1 op. X 200 szt.)

 

D – 10 op.

V – 10 op.

 

 

 

21

Kostka biurowa klejona                               90 x 77 x 35

200 szt.

 

 

 

22

Linijka przeźroczysta dł. 30 cm

50 szt.

 

 

 

23

Nożyczki wykonane z nierdzewnej stali rozmiar 21,5

40 szt.

 

 

 

24

Tablica korkowa (60 x 80)

3 szt.

 

 

 

 

25

Ofertówka przeźroczysta sztywna A4/100 wykonana z folii PCV o wysokiej przeźroczystości otwierana z góry i z prawej strony (0,2mic)

 

15op.

 

 

 

26

Mazaki do tablic

10 szt.

 

 

 

         27

 

Marker – pisak wodoodporny, końcówka okrągła do opisywania po folii

– czarna  

– kolorowe

– niebieskie

         

 

98 szt.

50 szt.

220 szt.

 

 

 

28

Ołówki HB

240 szt.

 

 

 

29

Pojemnik na dokumenty A4 – szuflada biurowa wzmacniana

62 szt.

 

 

 

30

Poduszka do stempli 110 x 70

15 szt.

 

 

 

31

Cienkopisy do opisywania płyt:

– czarny

– biały

 

20 szt.

10 szt.

 

 

 

32

Pudełka tekturowe do archiwizacji                szer. 11 cm z polami do opisu – A4

150 szt.

 

 

 

33

Rozszywacz do  zszywek

35 szt.

 

 

 

34

Skoroszyt kartonowy pełny A4 zawieszkowy (1 x 50)

105op.

 

 

 

 

35

Skoroszyt plastikowy sztywny A4 zawieszany, przednia okładka sztywna, przeźroczysta, druga kolorowa (1 x 25)

 

20op.

 

 

 

36

Skoroszyt tekturowy zwykły A4 (1 x 50)

150op.

 

 

 

 

37

Segregatory A4 z mechanizmem dźwigniowym, dwustronna etykieta na grzbiecie, otwór na palec, na dolnych krawędziach metalowe okucie, obustronna, okleina poliolefiny szer. 75 mm , kolor czerwony, czarny, niebieski, zielony,

 

 

3250 szt.

 

 

 

 

38

Segregator A4 wąski z mechanizmem dźwigniowym, obustronna okleina poliolefina, dwustronna etykieta na grzbiecie otwór na palec szer. Grzbietu 50 mm

 

300 szt.

 

 

 

        

39           

Spinacze biurowe okrągłe

R – 28  (10 x 100)

R – 25 (10 x 100)

 

38op.

9 op.

 

 

 

 

40

Spinacze krzyżakowe

R – 41 (1 x 50)

R – 70 (1 x 12)

 

65op.     

20op.

 

 

 

41

Sznurek dratwa lniana 25 dkg

12 szt.

 

 

 

 

42

Taśma klejąca pakowa szara

     50 mm x 66 mm

 

40 szt.

 

 

 

43

Taśma klejąca biurowa przeźroczysta

     24 mm x 30 mm

 

100 szt.

 

 

 

44

Teczka tekturowa wiązana A4 (1 x 50)

20op.

 

 

 

45

Teczka do podpisu  z harmonijkowym płóciennym grzbietem od 14-20 przegród

5 szt.

 

 

 

46

Długopis żelowy z wyłącznikiem
i gumowym uchwytem

- czarny

- kolorowy

 

 

200 szt.

50 szt.

 

 

 

47

Zakładki indeksujące do akt (25 x 43 mm )

12op.

 

 

 

48

Temperówka z pojemnikiem na odpady

30 szt.

 

 

 

         49

Tusz: 

– czerwony

– czarny                                                         

– do stempli metalowych, olejowy

            60 szt.

38 szt.

5 szt.

 

 

 

 

50

Zakreślasz:    

– kolor żółty

– kolor zielony

 

110 szt.

100 szt.

 

 

 

51

Zeszyt A5 w kratkę 32 kartek

20 szt.

 

 

 

52

Zeszyt A4 w kratkę w twardej oprawie 96 k

50 szt.

 

 

 

53

Zeszyt A5 w kratkę w twardej oprawie 96 k

40 szt.

 

 

 

54

Wkład cienki krótki:

– popularny

 

100 szt.

 

 

 

 

55

Zszywacz biurowy, metalowy zszywający minimum 30 kartek głębokość wsuwania kartek 65 mm

55 szt.

 

 

 

 

56

Zszywki typ 24/6 (10 x 1000)

65op.

 

 

 

57

Wkłady do długopisu „Zenit” metalowy,

- niebieski

- czarny

 

250 szt.

20 szt.

 

 

 

58

Wizytownik (duży) (200 wizytówek)

1 szt.

 

 

 

59

Naklejka na segregator 14/75

 6 op.

 

 

 

60

Korektor w płynie z pędzelkiem

15 szt.

 

 

 

61

Korektor w taśmie

Szerokość 8,4 mm z kasetą wymienną

58 szt.

 

 

 

62

Kalka maszynowa A4 (1 x 25) czarna

5op.

 

 

 

63

Przekładki A4 kolorowe – 10 kolorów

48op.

 

 

 

 

 

64

Teczka skrzydełkowa z rzepem

Teczka akademicka z rączką

Teczka z rączką czarna (12 przegr.)

5 szt.

5 szt.

4 szt.

 

 

 

65

Okładki do bindownicy (sztuczne tworzywo, przeźroczyste) 0,2 op. 100 szt.

23op.

 

 

 

66

Okładki do bindownicy sztywne (tworzywo czarne, karton delta op. 100 szt.)

23op.

 

 

 

67

Papier komputerowy składany                          375 x 1 x 12’/70g

50op.

 

 

 

68

Papier ksero, drukarka A4 80g 500 ark biały CIE 166

2800 ryz

 

 

 

69

Ołówki automatyczne 0,5

Wkłady HB 0.5

44 szt.

10 szt.

 

 

 

70

Folia do faksu Panasonic KX – FA 57E Oryginał 70m

50 szt.

 

 

 

71

Toner Faks Panasonic UG – 3221 Orginał

1 szt.

 

 

 

75

Moczałka zwykła z gąbką

20 szt.

 

 

 

78

Klipsy archiwizacyjne (100 szt. op.)

2 op.

 

 

 

 

          RAZEM:

-

-

 

 

 

 

Kwota „razem” zawiera podatek VAT  oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        .....................................................................................................

                                                                                                       (podpis osób/y wskazanych/nej w dokumencie uprawniającym

                                                                                                       do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

                                                                                                       pełnomocnictwo)

 

 

 

                                                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

                                              

   .................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

 

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                   w Bielsku-Białej

                                                  ul.Warszawska 45

 

 

 

O F E R T A

 

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z załączonym Formularzem cenowym, w cenie:

 

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
    .......................zł (słownie: ...............................................................................).

 

Termin dostawy – od daty podpisania umowy do 30.11.2007 r.

 

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Termin gwarancji: 1 rok od daty dostarczenia, w przypadku poz.4 Formularza cenowego – 3 lata.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ......................................

 2. ......................................

 3.

 

                                                      .......................................................

                                             (Podpis osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

     

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

 

  Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z poźn. zm. )   o nie wykluczeniu z postępowania.

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz że:

  1)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

   2) w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i  nie ogłoszono upadłości / ogłoszono upadłość przy czym zawarty został układ prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego  (niepotrzebne skreślić)

   3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    4)  

q      osoby fizyczne: właściciela nie skazano prawomocnie  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4 PZP)

q      spółki jawne: wspólnika/ów  nie skazano  prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  (art. 24 ust. 1 pkt 5 Pzp)

q      spółki partnerskie:  partnera /ów/ lub członka/ów/ zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  (art. 24 ust. 1 pkt 6 Pzp)

q      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne,  komplementariusza/y/ nie skazano  prawomocnie za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  ( art. 24 ust. 1 pkt 7 PZP)

q      osoby prawne:  urzędującego organu członka/ów/  zarządzającego  nie skazano  prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  (art. 24 ust. 1 pkt 8 PZP)

q        podmioty zbiorowe: wobec tych podmiotów  sąd nie orzekł  zakaz ubiegania się o zamówienia , na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ( art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp)

 

 W pkt. 4  zakreślić właściwy zapis indywidualnie dla danego wykonawcy.

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y/ własnoręcznym podpisem, świadom/i/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

 

 

   

 

 

 

..............................dnia...........................                                      ..................................................................................

     (miejscowość)                                                                 podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z poźn. zm.) o spełnianiu wymagań .

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oświadczam, że:

1.     jestem uprawniony do wykonywania działalności objętej zamówieniem  zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,

2.     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

 

 

 

 

 

..............................dnia...........................                                      .......................................................................................

     (miejscowość)                                                                 podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

 

                                             Załącznik Nr 5 do SIWZ .

                                                                                                                              Projekt

 

 

UMOWA Nr

 

Zawarta w dniu ................................ pomiędzy Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45

reprezentowanym przez:

 

zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ z dnia 22.11.2006 r. oraz do oferty przetargowej z dnia

................. .

§ 2

Warunki dostawy

 

1. Umowę zawiera się na okres od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2007 r.

2. Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również ryzyko transportu.

3. Przedmiot umowy dostarczany jest do siedziby Zamawiającego ul.Warszawska 45   43-300 Bielsko-Biała, w godzinach urzędowania czyli od godz.7.30 do godz.15.30.

4. Wykonawca będzie realizował dostawę na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, który określi rodzaj asortymentu – zgodnie z Formularzem cenowym – oraz ilość, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. Zapotrzebowanie może być złożone telefonicznie, faksem lub e-mailem.

Ilości poszczególnych artykułów określonych w Formularzu cenowym są ilościami maksymalnymi, faktyczne zapotrzebowanie może być mniejsze.

§ 3

Cena i warunki płatności

 

1. Ceny poszczególnych materiałów biurowych określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty przetargowej z dnia .............. i w okresie trwania umowy nie mogą być podwyższone.

2. Należność za dostarczone materiały biurowe płatna będzie przelewem w terminie do ......dni (nie krótszym niż 14 dni) od dnia otrzymania faktury.

3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w § 2 ust.4  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od wartości nie wykonanej dostawy.

§ 4

Warunki realizacji umowy

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar dobrej jakości.

2.W razie stwierdzenia wad lub braków towar podlega wymianie na pełnowartościowy w terminie  
    24 godzin od momentu przyjęcia zwrotu.

§ 5

Ustalenia końcowe

1.   Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia

      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3.  Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

 

 

                 Wykonawca                                              Zamawiający