Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/10                                                        Bielsko – Biała, dnia  28 stycznia 2010r.

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 125.000 euro

 

Całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego   w  Bielsku-Białej.

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:033 499 84 00, fax: 033 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.00 do 15.00, wtorek – 7.00 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 223 z 2007r.,poz.1655 z późn. zmianami))

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Szczegółowy opis określa załącznik nr1 do SIWZ.

Kod wg CPV – 79710000-4 (usługi ochroniarskie).

 

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

 

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

 

1.3. Na podstawie art.36 ust.5 Pzp Zamawiający zastrzega, że nie można powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

 

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

      Termin wykonania zamówienia: od 1.03.2010r. do 29.02.2012r.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    3.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

3.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.

 

3.2. Zamawiający ustala następujące sposoby oceny warunków udziału w postępowaniu:

3.2.1. w zakresie warunku wskazanego w pkcie 3.1.1. – posiadanie aktualnej koncesji na usługowe prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

 

3.2.2. w zakresie warunku wskazanego w pkcie 3.1.2. – posiadanie przez wszystkich pracowników  wykonujących czynności związane z ochroną licencji pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia,

 

3.2.3. w zakresie wskazanym w pkcie 3.1.3. – posiadanie w czasie  trwania umowy grupy interwencyjnej, która na wezwanie pracownika ochrony lub pracownika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego niezwłocznie zostanie skierowana do siedziby Zamawiającego i podejmie działania, dysponowanie pracownikiem wykonującym nadzór nad sposobem prowadzenia ochrony, który posiada licencję pracownika ochrony drugiego stopnia oraz upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wyposażenie pracowników wykonujących obowiązki ochrony w siedzibie Zamawiającego w środki ochrony szczegółowo wymienione w opisie przedmiotu zamówienia,

 

3.2.4. w zakresie warunku wskazanego w pkcie 3.1.4. – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności usługi ochrony mienia; ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres trwania umowy, nie zaleganie w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba że Wykonawca uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

3.3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków , nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

4.         WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)    formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,

c)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

     4.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
     podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca dostarcza
     Zamawiającemu wraz z ofertą następujące dokumenty:

    4.2.1. koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z art.15 ustawy
    z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.:Dz.U. nr 145 z 2005 r., poz.1221),

 

    4.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
    do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
    upływem terminu składania ofert,

 

    4.2.3. oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać czynności związane z ochroną posiadają
    licencje pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia,

    4.2.4. polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
   ochrony osób i mienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki,

 

    4.2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
    Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
     prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
     całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
     przed upływem terminu składania ofert,

 

    4.2.6. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
    opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
    niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkcie 4.2. składa się  w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 

    4.3.    W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
    pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do
    reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
          informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
         e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl z wyjątkiem protestów i odwołań – z zastrzeżeniem
        pktu 7.2., które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski,
         zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy
         uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
         i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     5.2.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
         o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na zadane pytanie
         niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
        warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
        upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

        Treść pytania i odpowiedź Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
        bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści stronie internetowej, na której znajduje się
        SIWZ.

     5.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

 

     5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmienić treść SIWZ, dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert umieszczając informację o tym na stronie internetowej, na której ukazała się SIWZ, oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

    5.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

5.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p.Anna Kromczyk i p.Stanisław Posłuszny.

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       6.2. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
            związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
      ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
      przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

          7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

          7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod  
           rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
           wykonawcy.

      7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez  
      osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

      7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
      język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

      7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi
      wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

      7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
      sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

      7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia
      przesłanek art. 89 ust. 1
 Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie
      poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

      7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
      w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
      wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
      udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  INFORMACJE
      STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4
      USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
      poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą
      w sposób trwały.

      7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych
       zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych
       wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

      7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być   
       trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być  ponumerowane.

 

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

          8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją
:

 Oferta na ochronę – przetarg nieograniczony ”

terminie do dnia 5 lutego 2010r. do godz. 11.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

         8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  5 lutego 2010 r.  o  godzinie 11.15  w  siedzibie

             Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (II  piętro).

         8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
             na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia i  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      9.1. Obliczanie ceny oferty.

             Ceną oferty  jest ryczałtowe wynagrodzenie za całość usługi w okresie trwania umowy,
             stanowiącej iloczyn ryczałtowej ceny  miesięcznej i ilości  miesięcy,  wraz  z podatkiem
             VAT.

             Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami
             ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego
             spowoduje odrzucenie oferty.

             Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

     Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  
     rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),
     niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

      9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

      Wykonawca wylicza cenę i wpisuje ją zgodnie z pktem 9.1) w formularzu  ofertowym  
     (załącznik nr 2 do SIWZ).

      Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

      Wymagane jest podanie:

·         dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·         dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

            Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami                   
            krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców
            zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji
            umowy, podatku VAT.

            Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
            zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
            dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
            takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który  
         miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko
              w złotych polskich.

 

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

       10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej        

         Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

11.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

11.1. Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta   odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej  kryterium oceny ofert.

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

11.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

11.4. Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem  terminu związania ofertą.

11.5.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI pt.”Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, które powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej.

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn.zm.) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                           

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -   Formularz oferty.

Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia

      Załącznik nr 5 -   Projekt umowy.

     

                                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                                   Naczelnik DŚUS

                                                                                  (Janusz Kapica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr KAO-251/1/10                                                                              Zał.nr 1 do SIWZ

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Stała całodobowa ochrona osób, mienia i budynku realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektu – siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul.Warszawskiej 45.

Przez stałą bezpośrednią ochronę rozumie się ochronę przez całą dobę, przy zastosowaniu 12-godzinnego cyklu zmian pracownika, wykonywaną przez jednego pracownika ochrony wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego wymienione poniżej. Wszyscy pracownicy wykonujący usługę ochrony powinni mieć licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego stopnia.

Zakres  wykonywanej usługi:

1.stała całodobowa ochrona osób, mienia i obiektu realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej,

2.wydawanie i przyjmowanie kluczy do wszystkich pomieszczeń w budynku.

3.całodobowe monitorowanie sygnałów systemu alarmowego przy użyciu własnego nadajnika radiowego, anteny i akumulatora.

 

   Wyposażenie pracowników ochrony:

1. umundurowanie wg wzoru ustalonego przez  wykonawcę, uwzględniającego przepisy art.20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.:Dz.U.Nr 145 z 2005 r., poz.1221 ze zm.),

2. paralizator elektryczny zaliczany do broni,

3. pałka wielofunkcyjna np.typu TOMPFA,

4. jeden komplet kajdanek,

5. telefon komórkowy,

6. latarka elektryczna.

Wykonawca obejmujący zadania ochrony musi dysponować wyżej wymienionym wyposażeniem wraz z protokółem przyjęcia kasety na przechowywanie paralizatora przez Śląską Wojewódzką Komendę Policji w Katowicach.

Ponadto wykonawca musi dysponować własną grupą interwencyjną, która po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu wymagającym interwencji, podejmie działania na miejscu zdarzenia, w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Zał. nr 2 do SIWZ

.................................................................

                                                                                              (miejscowość, data)

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

                                                                                              Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                        w Bielsku-Białej

                                                        ul.Warszawska 45

 

 

O f e r t a

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej - Nr KAO-251/1/10 z dnia 28 stycznia 2010r. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26 stycznia 2010r. za miesięczną cenę ryczałtową:

w wysokości:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,   ...................... zł (słownie zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
  .......................zł (słownie zł: ..............................................................................).

Cena ryczałtowa za cały okres trwania umowy wynosi zatem:

- netto ............. zł, słownie..................................................................zł (ryczałtowa cena miesięczna netto x 24),

- brutto: ............... zł, słownie................................................................................zł (ryczałtowa cena miesięczna brutto x 24).

Czas podjęcia działań grupy interwencyjnej będzie wynosił maksimum 15 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu wymagającym interwencji, do czasu podjęcia działań na miejscu zdarzenia.

Termin wykonania – 0d 1 marca 2010 do 29 lutego 2012 r.

Warunki płatności: przelewem, w terminie do 14 dni  od daty doręczenia faktury.

1.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.        Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.        Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

4.        Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

 

Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. ......................................................................................

5. ......................................................................................

6. .....................................................................................

7.

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres na pieczęci firmowej):

 

.............................................................................................................................................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

                                                       .......................................................

                                          (Podpis osób (osoby) wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę osób, mienia i budynku  Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej”

 

......................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

 oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r.nr 223, poz.1655 z późn.zmianami) , dotyczące:

 

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                              wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                     Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

 

Oświadczenie

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na „Ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej”

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

 

oświadcza, że

 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę osób, mienia i budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej” na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r.nr 223, poz.1655 z późn.zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                              wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik nr 5 do SIWZ                                                                                                                                                                                         Projekt           

Umowa Nr KAO-251/1/10

 

W dniu   .............. 2010 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 

..........................................................................................................................

a

 .......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ochronę osób, budynku i mienia Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Ochrona fizyczna obiektu wykonywana będzie przez jedną osobę wyposażoną zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę, przy wykorzystaniu sygnalizacji włamania i powstania pożaru oraz przy wykorzystaniu własnej grupy interwencyjnej wzywanej w trybie alarmowym, której  czas podjęcia działania w siedzibie Zamawiającego nie przekroczy 15 minut od momentu zawiadomienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego sprawdzenia czasokresu przybycia grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu.

 

§ 2

 

  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 29 lutego 2012 r..

 

§ 3

 

1. Zamawiający bezwzględnie wymaga, a Wykonawca spełni to żądanie, aby osoby 
    pełniące dozór bezpośredni:

-          służbę pełnili w umundurowaniu służbowym zgodnie z wzorem przyjętym
w jednostce macierzystej,

-          posiadały aktualne licencje pracownika ochrony fizycznej co najmniej pierwszego

      stopnia,

-          posiadały środki przymusu bezpośredniego w postaci: paralizatora elektrycznego zaliczanego do broni, pałki wielofunkcyjnej typu np.„TOMPFA”, 1 pary kajdanek, telefonu komórkowego, przy czym paralizator elektryczny i kajdanki powinny być przytwierdzone do pasa,

-          znały sposoby posługiwania się sprzętem gaśniczym,

-          znały zasady bhp przy obchodzeniu się z urządzeniami zasilania energetycznego (wyłączniki główne prądu na wypadek awarii, pożaru, wody itp.),

-          znały rozmieszczenie w budynku urządzeń wodno-kanalizacyjnych (zawory główne, hydranty itp. urządzenia),

-          znały zasady ewakuacji pracowników i interesantów, sposób wykorzystania dróg ewakuacyjnych i natychmiastowego otwarcia drzwi klatek schodowych,

-          znały instrukcje ruchu osobowego i materiałowego obowiązujące w ochranianym obiekcie,

-          wykonywały obowiązki ujęte w załącznikach do „Planu ochrony”.

 

2.Zamawiający bezwzględnie wymaga, a wykonawca wypełni to żądanie, aby pracownik 
   wyznaczony do nadzoru ochrony obiektu, posiadał poświadczenie bezpieczeństwa
   osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
   służbową o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

 

3.Wykonawca i Zamawiający zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają  
   wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej
   rozwiązaniu.

 

4.Wykonawca oświadcza:

    1) że zawarł i opłacił umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; polisa nr ...........................wraz z dowodem zapłaty jest załącznikiem do niniejszej umowy,

   2) że przez cały czas trwania umowy będzie ubezpieczony na co najmniej takich samych warunkach,

   3) w przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia przedłoży Zamawiającemu ten dokument wraz z dowodem zapłaty.

 

§ 4

1.       Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony warunki organizacyjno-socjalne niezbędne do wykonywania podstawowych zadań.

2.       Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu Zamawiającego w przypadku, gdy szkoda jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.       O wszystkich przypadkach uszkodzeń, awarii, nieprawidłowego działania urządzeń Wykonawca jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

4.       Rozmiar poniesionej szkody ustali Zamawiający z udziałem Wykonawcy.

5.       W ślad za powyższymi ustaleniami Wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę i niezwłocznie powiadomi ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu.

6.       W przypadku prowadzenia likwidacji szkody przez ubezpieczyciela i nie zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w całości, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy z własnych środków. Zamawiający może potrącić należną kwotę
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

7.       Wykonawca jest zwolniony od zapłaty odszkodowania w przypadku otrzymania
w całości pokrywającego wartość szkody, odszkodowania przez Zamawiającego od firmy ubezpieczającej obiekt i mienie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

 

 

§ 5

  1. Pracownicy ochrony fizycznej pełniący służbę w obiekcie Urzędu wykonują polecenia w zakresie należytego pełnienia służby od Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Otrzymane polecenia należy odnotować w księdze pełnienia służby.
  2. Szczegółowe warunki realizacji niniejszej umowy dotyczące pełnienia służby przez pracowników ochrony fizycznej zostały określone w „Planie ochrony obiektu”.
  3. Ze względu na klauzulę ograniczającą dostęp  do „Planu ochrony”, pracownicy ochrony fizycznej pełniący służbę w obiekcie posługują się tylko wyciągami z załączników do tego dokumentu.
  4. Wykonawca nie może dowolnie zmieniać raz wyznaczonych pracowników do ochrony obiektu Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach zmiany należy na 2 dni wcześniej powiadomić Zamawiającego, przekazać kopię Jego licencji. Samodzielne pełnienie służby może nastąpić po jednodniowym wstępnym przeszkoleniu w godzinach pracy pierwszej zmiany.

 

§ 6

 

1.Za wykonanie usługi Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................... zł brutto ( słownie złotych: .................................................................................. )  po zakończeniu danego miesiąca
i przedłożeniu faktury, przelewem, w terminie do 14  dni od daty doręczenia  faktury.

2. Nie przewiduje się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w czasie trwania umowy.

§ 7

 

Każda ze stron niniejszej umowy zastrzega sobie prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skutkuje rozwiązaniem umowy na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

 

§ 8

 

Każda zmiana niniejszej umowy winna być dokonana w formie pisemnej.

 

 

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 10

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

§ 11

 

Załącznikiem do umowy jest instrukcja pełnienia służby, będącą załącznikiem do „Planu ochrony”.

 

 

 

 

     ............................................                                 .........................................................

        Zamawiający                                                                 Wykonawca