Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                              NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                        REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/07                                                                                                                    Bielsko-Biała, dnia 19 listopada 2007r.

 

 

 

                                                                                               SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 137.000 euro

 

Dostawa sprzętu komputerowego do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:033 499 84 00, fax: 033 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.30 do 15.30, wtorek – 7.30 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 164 z 2006r., poz.1163 z późn. zm.).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej sprzętu komputerowego określonego w  załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   dopuszcza  możliwość składania   ofert   częściowych.

Oferta I Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, komputera, streamera, serwera, systemu magazynowania danych–kod CPV-30213200-7, 30231100-8, 30260000-9, 30217100-4

 

Oferta II Dostawa monitorów LCD - kod CPV -30231250-4

 

Oferta III Dostawa zestawu do inwentaryzacji – kod CPV -30217100-4.

 

Opis poszczególnych części zamówienia zawierają załączniki nr 1, 2 i 3. Wykonawcy składają ofertę na poszczególne części zamówienia (lub wszystkie ) zgodnie z załączonym wzorem oferty – zał.nr 4.

 

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

1.3. Informacja o podwykonawstwie.

 Wykonawca może powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującej bezpłatny  serwis gwarancyjny w okresie gwarancji  pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  w  Bielsku-Białej   ul.Warszawska 45.

      Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2)     Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

          Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
          uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe
          przekraczające: - dla części I zamówienia – 65.000 zł,

          - dla części II – 20.000 zł,

          - dla części III – 8.000 zł

          lub  ma zdolność kredytową przekraczającą te kwoty.

          Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część powinien posiadać
          w dyspozycji środki przekraczające sumę odpowiednich kwot.

4)     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

5)     Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

4.     WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ,

b)   wypełniona Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – załącznik nr 1, 2 lub 3 do SIWZ, w zależności na którą część zamówienia składana jest oferta,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ.

4.2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada   uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

             

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  4.3.    Dokumenty wymienione w pkcie b) sporządzone w języku obcym są składane wraz
            z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4.4.    W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
            pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do
            reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
          informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
         e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl z wyjątkiem protestów i odwołań, które muszą być
         złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
         przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone
         w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
          potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     5.2.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
         o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
         treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie
         ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do
         Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert
.

     5.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

    5.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

         - w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Dominik Wójtowicz tel.0-33-499- 
            84-60 e-mail: dominik.wojtowicz@sl.mofnet.gov.pl

         - w sprawach formalnych: Anna Kromczyk tel.0-33-499-84-50,

            e-mail: anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       6.2. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
            związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
      ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
      przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

              7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez  
              osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

              7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
              język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

              7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi
              wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

              7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
                sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

              7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia
                przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie
                poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

              7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
               w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
               wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
               udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  
               INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
               W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
               KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być
                załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

               7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych
               zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych
               wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

  7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być   
  trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być
  ponumerowane.

 

 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

          8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją:

 Oferta na dostawę sprzętu komputerowego – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia  3 grudnia 2007 r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

         8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  3 grudnia 2007 r.  o  godzinie 9.15  w  siedzibie

             Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (II  piętro).

         8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
             na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      9.1. Obliczanie ceny oferty.

             Cenę oferty  na poszczególną część stanowi należność za dostawę całości przedmiotu
              zamówienia obejmująca wszystkie koszty związane z jego realizacją, koszty dostawy,
              podatek VAT i inne.

               Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami
               ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego
               spowoduje odrzucenie oferty.

               Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

       Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  
       rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych),
       niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

      9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

      Wykonawca wylicza cenę poszczególnych części zamówienia i wpisuje je zgodnie
      z pktem 9.1) w formularzu  ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ).

      Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

      Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

                 Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami                   
                 krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców
                 zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji
                 umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko
              w złotych polskich.

 

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający będzie oceniał każdą część oferty odrębnie według następującego kryterium:

Cena – 100%

 

       10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej         

         Wybrana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

 

 

11.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

11.1. Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta
   odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym
   w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
   kryterium oceny ofert.

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań
   w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

11.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich
   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

11.4. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie
   7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem
    terminu związania ofertą.

11.5.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
    w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

 

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

12.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego
     w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
     której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      12.2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

           12.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.3.1 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

11.3.2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

11.3.3.Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

11.3.4.Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

 

 

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz.1163 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                      

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część I

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część II.

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna i kosztorysowa – Część III.

      Załącznik nr 4 -  Formularz oferty

      Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia.

      Załącznik nr 6 – Projekty umów – 6/I, 6/II, 6/III.

                                                                                                         

                                                                    

                                                                                    W oryginale podpisała:

                                                                                                                      p.o.Naczelnik Urzędu

                                                                                                                      (Henryka Szweblik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr KAO-251/3/07                                                                 Załącznik nr 1

                                                                      

                                                                                              Część I

 

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

1. Drukarka / xero / skaner kolorowy -  ................................................................ – 3 szt.

                                                                        (wpisać  typ i nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Prędkość druku

do 28 str./min

 

2

Rozdzielczośc druku

do 1200 x 1200dpi

 

3

Interfejs sieciowy

10/100 Base-TX Ethernet

 

4

Podajnik automatyczny

do 250 arkuszy

 

5

Automatyczny podajnik dokumentów

do 50 arkuszy

 

6

Jednoprzyciskowe wybieranie

Do 40 numerów

 

7

Szybkie wybieranie

300 numerów

 

8

Rozdzielczośc optyczna skanera

2400 x 600dpi

 

9

Rozdzielczość skanowania

19,200x19,200dpi (interpolowana)

 

10

fax

Tak

 

11

Ksero

Tak

 

12

Dupleks

Tak

 

 

Cena za 1 urządzenie ................................ zł(brutto)

Cena za 2 urządzenia ................................ zł (brutto)

 

 

2. Laptop  .............................................................................................................. – 5 szt.

                                                       (wpisać typ i nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Procesor

Core Duo 2 GHz (T2450)

 

2

Pamieć

DDR2 1024 MB

 

3

Dysk twardy

120 GB

 

4

Matryca

15,4’’

 

5

System

Windows Vista Business PL

 

6

Oprogramowanie

Office 2007 Basic PL

 

7

Karta sieciowa

Tak

 

8

Nagrywarka

DVD

 

9

Wyposażenie dodat.

Torba + mysz optyczna

 

10

Gwarancja

24 miesiące

 

 

Cena za 1 laptop ............................................. zł (brutto)

Cena za 5 laptopów .................................................zł (brutto)

 

 3.Laptop.......................................................................................................– 2 szt.

                                     (wpisać typ i  nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Procesor

Core 2 Duo 2.2 GHz

 

2

Pamieć

DDR2 4 GB

 

3

Dysk twardy

160 GB

 

4

Matryca

15,4’’

 

5

System

Windows Vista Business PL

 

6

Oprogramowanie

Office 2007 Basic PL

 

7

Karta sieciowa

Tak

 

8

Nagrywarka

DVD

 

9

Wyposażenie dodat.

Torba + mysz optyczna

 

10

Gwarancja

24 miesiące

 

 

Cena za 1 laptop ......................................... zł(brutto)

Cena za 2 laptopy .............................................zł (brutto)

 

4. Komputer ................................................................................................................ – 1 szt.

                                             (wpisać typ i  nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Procesor

Intel Core 2 Duo min. 2,20 GHz

 

2

Pamięć

DDR2 1 GB PC5300

 

3

Dysk

SATAII 250 GB lub 320 GB z NCQ

 

4

System

Microsoft Windows XP Professional PL

 

5

Oprogramowanie

Office 2007 Basic PL

 

6

Obudowa i zasilacz

400W

 

7

Nagrywarka

DVD-RW

 

8

Klawiatura i mysz optyczna

Tak

 

 

Cena za komputer .......................................... zł (brutto)

 

5. Streamer ............................................................................................................. 1 szt.

                                            (wpisać typ i nazwę producenta)

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Pojemność bez kompresji

36 GB

 

2

Pojemność po kompresji

72 GB

 

3

Prędkość transmisji w trybie ciągłym

podst: 3.2 MB/s; kompr.: 6.4 MB/s

 

4

Szybkość przesyłania pakietów

6.4 MB/s asynchr.; 160 MB/s synchr.

 

5

Typ montażu

Zewnętrzny i wewnętrzny (rack-mount)

 

6

Typ napędu

DDS format DAT Gen-5

 

7

Technologia nagrywania

DAT 72, DDS-4, DDS-3 (ANSI/ISO/ECMA); 4 mm Helical Scan

 

8

Interfejs SCSI

SCSI-3 Ultra 160 LVD

 

9

Standardowa gwarancja

3 lata, następny dzień, wymiana części

 

 

Cena za streamera ............................................... zł (brutto)

 

 

6. Serwer ............................................................................................................... – 1 szt.

                                       (wpisać typ i nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Procesor

2 x 2 GHz

 

2

Pamięć

4 GB

 

3

Dysk twardy

2 x 250 GB

 

5

System

Windows Serwer 2003 R2

 

8

Napęd optyczny

DVD +RW DL multi recorder

 

9

Wsparcie techniczne

365 24/7

 

10

Gwarancja

2 lata

 

11

RAID

C4 add-in SATA/SAS Raid 0,2 HD

 

12

Napęd FDD

Tak

 

 

Cena za serwer ………………… zł (brutto)

 

 

7. System magazynowania danych – Storage System ............................................... – 1 szt.

                                                                                                (wpisać typ i producenta)              

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez dostawcę

1

Dyski twarde

4 x 500 GB SATA HOTSWAP

 

2

Porty

2 x Gigabit Ethernet

 

3

Zasilacz

200W

 

4

Złącza USB

2 szt.

 

5

Cichy system chłodzący

Tak

 

6

DHCP klient/serwer

Tak

 

 

Cena za System ……………………………………………. zł (brutto)

 

Łączna cena za całą część I zamówienia (1+2+3+4+5+6+7) ..................................zł (brutto)

 

Uwaga! Ceny należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi innymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

 

                                                                                   ..............................................................

                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)

 

Nr KAO-251/3/07                                                                                         Załącznik nr 2

                                                                                                          Część II

 

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

1.  Monitor LCD 17’’  – 19 szt.      ...........................................................................................

                                                                                     (wpisać typ i nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

1

Plamka

0.264

 

2

Jasność

300 cd/m2

 

3

Kontrast

700:1 (DC 2000:1)

 

4

Kąty widoczności

160°/160°

 

5

Czas reakcji

5 ms

 

6

Max. Rozdzielczość

1280x1024

 

7

Kolor obrazu

16.2 mil.

 

8

DDC

DDC 2B

 

9

Pobór prądu (wł.)

Max. 34W

 

10

Gwarancja

36 miesięcy

 

 

Cena 1 monitora         .......................... zł

Cena 19 monitorów    .......................... zł

 

2.  Monitor LCD 22’’  –  6 szt.    ...........................................................................................

                                                                         (wpisać typ i nazwę producenta)

 

L.p

Nazwa podzespołu

Wymagania minimalne

Parametry oferowane przez wykonawcę

1

Plamka

0.282

 

2

Jasność

300 cd/m2

 

3

Kontrast

1000:1 (dynamiczny 3000:1)

 

4

Kąty widoczności

160°/160°

 

5

Czas reakcji

2 ms (GTG)

 

6

Interfejs

Analogowy / Cyfrowy

 

7

Max. Rozdzielczość

1680x1050

 

8

Kolor obrazu

16.7 mil.

 

9

DDC

DDC 2B

 

10

Pobór prądu (wł.)

Max. 55Wat

 

11

Tryb czuwania

<1 Wat

 

12

Gwarancja

36 miesięcy

 

 

Cena 1 monitora                ......................... zł

Cena za 6 monitorów        ......................... zł

               Łączna cena za wszystkie monitory      -     ...........................................zł

 

Uwaga! Ceny należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją dostawy.

                                                                                                          ..........................................

                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej)

 

Nr KAO-251/3/07                                                                            Załącznik nr 3

 

                                                                                              Część III

 

Specyfikacja techniczna i kosztorysowa

 

 

  Zestaw do inwentaryzacji – 1 szt.  ................................................................................

                                                                           (wpisać  typ i  nazwę producenta)

 

 

L.p

Nazwa

Wymagania

Parametry oferowane przez wykonawcę

(wpisać tak lub nie)

1

Przenośny terminal z czytnikiem kodów kreskowych

Tak

 

2

Program do inwentaryzacji

Tak

 

3

Drukarka kodów kreskowych

Tak

 

4

Zestaw etykiet

Tak

 

5

Instalacja i szkolenie

Tak

 

6

Bezpł. 30 dni wsparcie techniczne

Tak

 

 

Cena za cały zestaw .......................................... zł

 

Uwaga!

Cenę należy podawać z podatkiem VAT i wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją dostawy.

 

 

                                                                                   ..............................................................

                                                                                                   (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Załącznik nr 4

……………………………, dnia ……………2007 r.

.....................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

 

                                                                              Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                       w Bielsku-Białej

                                                       ul.Warszawska 45

 

 

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2007 r. dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część I za cenę[1]:

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ..................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją techniczną i kosztorysową dla Części I – zał. nr 1 SIWZ.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część II za cenę*:

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją  techniczną i kosztorysową dla Części II – zał.nr 2 SIWZ.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część III za cenę[2]:

CENA OFERTOWA NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ................................................................................... zł)

CENA OFERTOWA BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie ze Specyfikacją techniczną i kosztorysową dla Części III – zał.nr 3 SIWZ.

Termin wykonania dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Warunki gwarancji i serwisu:

1.       Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:

Część I

       - urządzenia wielofunkcyjne - …...........miesięcy  od daty podpisania protokółu odbioru,

       - laptopy - ..................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

- komputer -  ................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

- serwer - ................... miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

- streamer - ..................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru,

- system magazynowania danych - ...................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

 

Część II

 – monitory LCD - .........................miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

 

Część III

    - zestaw do inwentaryzacji - ............... miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

 

2.       Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.

3.       Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie lub faxem) wynosi max. 8 godzin roboczych.

4.       Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego.

5.       Naprawa będzie wykonywana w miejscu, do którego został dostarczony sprzęt komputerowy, może jednak obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile wykonawca uzna takie naprawy za konieczne. Uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany przez wykonawcę z siedziby jednostki, a po naprawie dostarczany do siedziby jednostki. W takich przypadkach wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko.

6.       Termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

7.       W przypadku uszkodzenia w czasie trwania gwarancji dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy.

8.       Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

9.       Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo do otwierania obudowy komputera oraz dokonywania rozbudowy konfiguracji dostarczonego sprzętu.

10.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

11.    Oświadczamy, że firmą świadczącą usługę serwisu gwarancyjnego proponowanego przez naszą firmę jest:

Część I - ………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ...............................................

Część II - ………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ................……………

Część III - …………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….................……………

 

Warunki płatności:

1.       Przelewem bankowym w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony

2.       Cena ofert zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia.

Inne warunki:

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry określone
w załącznikach 1,2 i 3 do SIWZ, jest fabrycznie nowy oraz jest oznakowany symbolem CE.

3.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.      Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

5.      Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.

6.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.[3]

7.      Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami, a jedynie ............................................................................ zamierzamy powierzyć ..............................................*

8.      Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (oferta techniczna).

9.      Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1. Formularz oferty

2. Wypełniona Specyfikacja techniczna i kosztorysowa (cz.I, II lub III).

3. Oświadczenie

4. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśw.o wpisie do ewidencji działalności gospod.

5. .............

6. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod ......................................................... miasto ..............................................................................

ulica nr ....................................................................

 

 

………………….………………….................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

UWAGA:

Wykonawca wypełnia formularz ofertowy, Specyfikację techniczną i kosztorysową  przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę.

Integralną część formularza oferty stanowi Specyfikacja techniczna i kosztorysowa.

 

 

Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z poźn. zm.) o spełnianiu wymagań .

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego” dla Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oświadczam, że:

1.     jestem uprawniony do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

 

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania

                                                                 wykonawcy)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6/I

 

UMOWA nr KAO-251/3/07 do części I

 

 

zawarta w dniu        grudnia 2007 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

..........................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

1.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część I  z dnia  .................................. . 

2.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

1.       Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

2.       Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

3.      Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2007 roku.

4.      W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

5.       Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

6.       Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

7.       Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

2.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 2), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

1.       Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji producenta na oferowane przez siebie urządzenia komputerowe licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2): - na urządzenia wielofunkcyjne ........ miesięcy, - na laptopy - .......... miesięcy, - na komputer - ..... miesięcy, - na serwer - ....... miesięcy,  - na streamer - ....... miesięcy, - na system magazynowania danych - ....... miesięcy.          

2.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

3.       Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

4.       Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

5.       Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

1.             Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

2.             Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

3.             W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

4.             Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

5.             Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

6.             Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

7.             Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

8.             Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

9.             W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

1.       Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

2.       Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

1.      Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.       Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

4.       Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i kosztorysowej  - Część I .
  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru

 

Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia ..................

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                  (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6/II

 

UMOWA nr KAO-251/3/07 do części II

 

zawarta w dniu        grudnia 2007 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

...............................................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

3.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część II  z dnia  .................................. . 

4.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

8.       Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

9.       Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

10.   Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2007 roku.

11.   W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

12.    Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

13.    Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

14.    Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

 

 

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

3.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

4.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 2), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

6.       Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji producenta na oferowane przez siebie monitory licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2).

7.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

8.       Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

9.       Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

10.    Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

1. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

2. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

3.Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

4. Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

5. Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

6. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

7. Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

8. W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

1. Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

2. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się  z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

1. Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i cenowej  - Część II .
  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru

 

Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia .................

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                  (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________


 

 

Załącznik nr 6/III

 

UMOWA nr KAO-251/3/07 do części III

 

zawarta w dniu        grudnia 2007 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

 

Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

 

Henrykę Szweblik – p.o.Naczelnika Urzędu

 

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą

 

...............................................................................................................................................

 

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA UMOWY

 

5.      Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach zgodnych z załączoną Specyfikacją techniczną i kosztorysową – Część III  z dnia  .................................. . 

6.       Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

15.    Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej.

16.    Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

17.   Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie do ..............    2007 roku.

18.   W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy zamieszczonego w §2 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

19.    Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 033 499 84 60 lub 61
dostawę do miejsca przeznaczenia. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

20.    Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

21.    Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.


 

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

5.      Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. zł brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł (słownie: ................................................................................).

6.      Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 1), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

11.    Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji producenta na oferowany przez siebie zestaw do inwentaryzacji licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 2).

12.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-      uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-      uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

13.    Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

14.    Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

15.    Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

10.          Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

11.          Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego.

12.          Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 8 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem) awarii.

13.          Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.

14.          Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

15.          Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

16.          Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

17.          W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty dla części A) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

3.       Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

4.       Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

5.      Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.       W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

7.       Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny.

8.       Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

            .....................................................                                          ...................................................

                        Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

  1. Załącznik nr 1 – ksero Specyfikacji technicznej i cenowej  - Część III .
  2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru

 

Załącznik nr 2 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej,ul.Warszawska 45.

W dniu ......................... dokonano odbioru ............................................ zgodnie z ofertą z dnia ..................

 

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość

 

 

Numery fabryczne

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                  (imię, nazwisko i podpis)

 

_____________________________                                                _____________________________


 

 

 


 

[1] Niepotrzebne skreślić

[2] niepotrzebne skreślić

[3] niepotrzebne skreślić