Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

 43-300 Bielsko-Biała                                               ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                            e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/2/07                                                                       Bielsko – Biała, 2007-04-20

 

 

 

                                                           SPECYFIKACJA

                                       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

Dostawa i regeneracja wkładów drukujących do drukarek Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 164 z 2006r., poz.1163 z późn. zm.).

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oraz regeneracja wkładów drukujących do drukarek  wg specyfikacji określonej w Formularzach cenowych - zał.nr 1 i 2.

Ilości wkładów drukujących zarówno do regeneracji, jak i nowych określone są w Formularzach cenowych i są to wielkości maksymalne, faktyczna ilość może być mniejsza.

Wkłady drukujące nowe będą dostarczane na podstawie zamówienia w formie e-maila dokonanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, który określi ilość i ich rodzaj. Podobnie, regeneracja wkładów drukujących zgłaszana będzie e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Termin dostarczenia nowych wkładów do drukarek nie może być dłuższy niż 5 dni od zgłoszenia, natomiast termin wykonania regeneracji 48 godzin, również od momentu zgłoszenia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia zawierają Formularze cenowe - załączniki nr 1 i 2. Wykonawcy składają ofertę na poszczególne części zamówienia (lub obie) zgodnie z załączonym wzorem oferty – zał.nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45;

      Termin wykonania zamówienia: w okresie od daty zwarcia umowy do końca grudnia 2007 r.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2)                 Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

3)                 Wykonawca składający ofertę na część II musi posiadać co najmniej 3 modele drukarek spośród wymienionych w Formularzu cenowym – zał.nr 2.

4)                 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

5)                 Wykonawca składający ofertę na część II musi posiadać certyfikaty jakości na proszek używany do regenerowanych wkładów – certyfikaty przedkłada przed podpisaniem umowy.

6)                 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, w zależności, na którą część składana jest oferta,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ,

d)   wykonawca składający ofertę na część II - wykaz posiadanych drukarek spośród wymienionych w Formularzu cenowym – zał.nr 2.

       2) Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

              b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.   

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 3)       Dokumenty wymienione w pkcie c) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4)       W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   1)  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     2)  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

     3)  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążąca. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji.

    5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Dominik Wójtowicz tel.0-33-499-84-60 e-mail: dominik.wojtowicz@sl.mofnet.gov.pl

Piotr Osior tel.0-33-499-84-48, e-mail: piotr.osior@sl.mofnet.gov.pl

 

5.               TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       2) Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

6.               OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1)                           Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)                           Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3)                           Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

4)                           Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5)                           Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

6)                           Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

7)                           Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

8)                          Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

9)                           Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

10)        Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

 

 

7.               MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

     1)    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją
:

 Oferta na dostawę i regenerację wkładów drukujących do drukarek – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia 4 maja 2007 r.do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

       2)   otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 maja.2007 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Drugiego
             Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (I  piętro).

       3)   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
               na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

8.               OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

    1) Obliczanie ceny oferty.

          Cenę oferty na część I stanowi suma iloczynów kosztu jednostkowego danego wkładu drukującego i ilości określonej w formularzu cenowym – łącznie z podatkiem VAT, na część II – suma iloczynów regeneracji jednego wkładu drukującego i ilości wykazanej w formularzu cenowym – również łącznie z podatkiem VAT.

          W cenie należy uwzględnić dostawę wkładów drukujących, zarówno nowych jak i regenerowanych, do siedziby Urzędu,  w przypadku ceny na regenerację również odbiór wkładów drukujących do regeneracji z siedziby Zamawiającego. Ceny w trakcie trwania umowy nie mogą być podwyższone.

                 

      2) Sposób przedstawienia ceny oferty.

          Wykonawca wylicza ceny zgodnie z pktem 8.1) i wpisuje je w Formularzach cenowych  
          - zał.nr 1 lub nr 2.

          Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

          Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

       Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,                  
       Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę
       należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji  umowy, podatku VAT.

           Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego    
           zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
           wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
           do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
           wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            9.         KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

  1)          Kryteria oceny i wagi:

                   Każda część oceniana będzie odrębnie.

         Część I:

        Cena - 100%,

          Część II:

         Cena – 100%

 

 

           2)   Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 cena brutto za realizację zamówienia objętego daną częścią – wg następującego wzoru:

              najniższa cena ofertowa brutto

              ________________________   x  100  x  100% (dla I i II części)

               cena oferty ocenianej brutto                

 

10.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1) Zamówienie w zakresie danej części będzie przyznane wykonawcy, którego oferta    odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej    kryterium oceny ofert.

2) Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

3) O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

4) Umowy z wykonawcą (wykonawcami), którego oferta została wybrana, Zamawiający  podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż  przed upływem  terminu związania ofertą.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród     pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki     do unieważnienia postępowania.

 

11.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do      której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

          2)   Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego.

     3) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

a.       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

b.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

c.       Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

d.      Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz.1163 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1i nr 2 – Formularze cenowe

Załącznik nr 3 - formularz oferty.

Załącznik nr 4 – formularz oświadczenia.

      Załącznik nr 5 i nr 6 - projekty umów.

 

 

 

                                                                     W oryginale podpisał:

                                                                     Naczelnik Urzędu

                                                                     ( Dariusz Piecuch )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Nr KAO-251/ 2 /07

                                                                                         Część I

 

Formularz cenowy

Dot. zakupu nowych wkładów do drukarek (oryginalnych)

Model drukarki          

Ilość zamawianych wkładów

Cena jednego wkładu

Cena

ogółem

HP 1010/3015

25

HP 1300

4

HP 1320

20

HP P2015

6

 

 

HP 2300

3

 

 

HP 2840 (komplet tonerów z bębnem)

5

HP P3005

8

HP 4000

1

HP 5510 (komplet kartridżów)

5

Lexmark T420

25

 

 

Lexmark T620

10

 

 

Lexmark T630

15

Nashuatec NRG2000L

6

Samsung ML-3561

10

Tally T2155

10

Łączna cena

---------------

------------

Wkłady drukujące do drukarek są oryginalne i w największym rozmiarze oferowanym przez producenta dla danego typu drukarki.

Cena zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia na tę część.

                                                                         ..................................................................

                                                           Podpis osoby(osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania wykonawcy

 

 

Załącznik nr 2

Nr KAO-251/ 2 /07

                                                                                         Część II

 

Formularz cenowy

Dot. regeneracji wkładów drukujących do drukarek

Model drukarki          

Ilość regeneracji
w okresie trwania umowy

Cena jednej regeneracji

Cena

ogółem

HP 1010/3015

25

HP 1300

5

HP 1320

25

HP P2015

3

 

 

HP 2300

4

 

 

HP 2840 (komplet tonerów z bębnem)

4

HP P3005

6

HP 4000

2

HP 5510 (komplet kartridżów)

6

Lexmark T420

36

 

 

Lexmark T620

15

 

 

Lexmark T630

30

Samsung ML-3561

10

Nashuatec NRG2000L

1

Łączna cena

---------------

--------------

Cena zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym odbiór i dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

                                                                         ..................................................................

                                                           Podpis osoby(osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 3                        

                                              

.................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

 

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                   w Bielsku-Białej

                                                   ul.Warszawska 45

 

 

O F E R T A

W związku z ogłoszeniem z dnia 20.04. 2007 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i regenerację wkładów drukujących do drukarek oferujemy:

1.  wykonanie zamówienia obejmującego część I, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w cenie:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym dostarczenie do siedziby tut.Urzędu  ...................... zł (słownie zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w   tym dostarczenie do siedziby tut.Urzędu   .......................(słownie zł: ..............................................................................).

Termin dostawy - .......   dni od zgłoszenia zamówienia (nie mniej niż 5 dni).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Okres gwarancji - ...... m-cy od terminu dostawy do zamawiającego.

 

 2. wykonanie zamówienia obejmującego część II, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym odbiór i dostarczenie do siedziby tut.Urzędu  ...................... zł (słownie
   zł: ..............................................................................),

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym odbiór i dostarczenie do siedziby tut.Urzędu   .......................(słownie
   zł: ..............................................................................).

  Termin wykonania usługi -  ......... godzin od zgłoszenia (nie mniej niż 48 godzin).   Okres gwarancji – ......m-cy od daty dostarczenia do zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy na tusz i podzespoły we wkładach do drukarek atramentowych i nie mniej niż
24 m-ce na proszek i podzespoły we wkładach do drukarek laserowych).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów – lub umowy w przypadku złożenia oferty tylko na jedną część -(załącznik nr 5 i nr 6 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na określonych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, iż firma nasza:

-        spełnia wszystkie wymagania z art.22 oraz nie podlega wykluczeniu
z mocy art.24 ustawy prawo zamówień publicznych,

-        spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art.44 ustawy.

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ......................................

 2. ......................................

 3.

 

                                                      .......................................................

                                             (Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

     

Załącznik nr 4

Prostokąt zaokrąglony: pieczęć wykonawcy


 

 

 

 

 


O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i regenerację wkładów drukujących do drukarek Drugiego śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oświadczam(y), że:

1) firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej w przedmiocie zamówienia, co, do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3) firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4) firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  ze zm.).

                                  dnia                                                                                                           

podpis osób(osoby wskazanych w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

                                                                                                     Zał.nr 5

 

UMOWA

 

zawarta w dniu .................................., w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

..............................................................................................................

reprezentowaną przez:

.................................................................................

zwaną dalej : Wykonawcą

a  Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45

reprezentowanym  przez:

..................................................................................

zwanym dalej: Zamawiającym

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie  Zamawiającego przez Wykonawcę  we wkłady drukujące do drukarek określone w „Formularzu cenowym”- część I, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 2

  1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy oryginalnych wkładów wkładów do drukarek objętych umową, do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na każde zamówienie  upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonane w formie
    e-mailowej  w terminie ...... dni od daty zamówienia.
  2. Ceny poszczególnych tonerów określone są w „Formularzu cenowym” załączonym do umowy zgodnie z ofertą z dnia ............................ i w okresie trwania umowy nie mogą być podwyższone.
  3. Wkłady będą zamawiane w miarę potrzeb, w niezbędnych ilościach z tym, że 
    w okresie trwania umowy, nie przekroczą ilości określonych w „Formularzu cenowym”, natomiast mogą być mniejsze.
  4. Towar odbierają osoby upoważnione przez Zamawiającego.
  5. Okres gwarancji na wkłady wynosi ........... od terminu dostawy do Zamawiającego.

§ 3

Warunki płatności:

a)   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za odebrany  towar w terminie do .... dni od
       daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

b) Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy odbiorca zalega
       z płatnościami za uprzednio dostarczony towar.

c) W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca może naliczyć  
       odsetki ustawowe.

§ 4

Umowa zawarta zostaje na okres od daty podpisania umowy, czyli od ............................. do 31 grudnia 2007r.

§ 5

Umowę  można rozwiązać za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem lub w przypadku naruszenia któregoś z warunków umowy w trybie natychmiastowym.

                                  

 § 6

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Formularz cenowy”- część I.

                                                                        

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                        

Wykonawca                                                                                       Zamawiający

Zał.nr 6

UMOWA

 

 

zawarta w dniu ............... ...., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

............................................................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej : Wykonawcą

a  Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45

reprezentowanym  przez:

....................................................................

zwanym dalej: Zamawiającym

 

 

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonywanie regeneracji wkładów drukujących do drukarek przekazanych przez Zamawiającego, określonych w „Formularzu cenowym”- część II, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się do  wykonania usługi  bjętej  umową,  odebrania  i  dostarczenia
    wkładów do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na każde e-mailem zamówienie
    upoważnionego  pracownika  Zamawiającego w terminie .....godzin od momentu zgłoszenia.

2.     Ceny regeneracji wkładów do poszczególnych drukarek określone są w „Formularzu cenowym” załączonym do umowy, zgodnie z ofertą z dnia .............   i w okresie trwania umowy nie mogą być podwyższone. 

3.     Wkłady będą przekazywane do regeneracji w miarę potrzeby z tym, że  w okresie trwania umowy nie przekroczą ilości określonych w „Formularzu cenowym” –
część II, natomiast ilość regeneracji może być mniejsza.

4.     Towar odbierają osoby upoważnione przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieaktywności wkładu po czynności regeneracji, wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej powtórnej regeneracji.

5.     Regenerowane wkłady do drukarek przed dostarczeniem Zamawiającemu powinny być sprawdzone czy są sprawne. W przypadku awarii drukarki spowodowanej wadliwym działaniem wkładu  drukującego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy drukarki na własny koszt, a na czas naprawy dostarczyć zamienną drukarkę tego samego typu.

6.     Okres gwarancji na regenerowane wkłady wynosi ..........................................    (zgodnie z ofertą).

§ 3

Warunki płatności:

a)   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za odebrany przedmiot zamówienia, w terminie
      do ..... dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto
      Wykonawcy.

b) Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy odbiorca zalega
       z płatnościami za uprzednio wykonaną usługę.

c) W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca może naliczyć  
       odsetki ustawowe.

§ 4

Umowa zawarta zostaje na okres od daty podpisania umowy, tj. od ............... do 31 grudnia 2007r.

§ 5

Umowę  można rozwiązać za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem lub w przypadku naruszenia któregoś z warunków umowy w trybie natychmiastowym.

 § 6

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Formularz cenowy”- część II.

                                                                        

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                        

Wykonawca                                                                                       Zamawiający