Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                                                                 NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                                                            REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/08                                                                                                                                                Bielsko – Biała, dnia 8 sierpnia 2008r.

 

 

 

                                                                                                                    SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U. nr 223 z 2007r., poz.1655)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 133.000 euro

 

Dostawa wkładów drukujących do drukarek.

 

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655).

Urząd jest czynny w godz.:pon.,śr.,czw.,piątek od 7.30 do 15.30; wtorek od 7.30 do 18.00.

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa wkładów drukujących do drukarek  wg specyfikacji określonej w Formularzu cenowym - zał.nr 1.

Ilości wkładów określone w Formularzu cenowym są wielkościami maksymalnymi, faktyczna ilość może być mniejsza.

Wkłady drukujące będą dostarczane na podstawie zamówienia e-mailem lub telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, który określi ilość i ich rodzaj. Termin dostarczenia nie może być dłuższy niż 5 dni liczony od momentu zgłoszenia.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: częściowych i wariantowych; nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców pod warunkiem określenia
w ofercie zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawcy składają ofertę wg załączonego wzoru – zał.nr 2 do SIWZ.

Kod CPV – 30124000-4.

 

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  w  Bielsku-Białej ul.Warszawska 45;

      Termin wykonania zamówienia: w okresie od daty zwarcia umowy do końca grudnia 2008 r.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

                        - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
                        art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2)          Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki
i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

3)          Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,

b)   wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu– załącznik nr 3 do SIWZ.

       2) Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)   odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  3)       Dokumenty wymienione w pkcie b) sporządzone w języku obcym są składane wraz
             z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4)       W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
            pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do
            reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   1)  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
          informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres
         e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
         informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone
         w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
          potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     2)  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
         o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
          treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie
          ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do
          Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert
.

     3)  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążąca. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji.

    5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Dominik Wójtowicz - e-mail: dominik.wojtowicz@sl.mofnet.gov.pl

Piotr Osior - e-mail: piotr.osior@sl.mofnet.gov.pl

Anna Kromczyk - e-mail: anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl

 

 

5.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       2) Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
            związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
      ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
      przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

6.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1)          Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)          Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3)          Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

4)          Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5)          Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

6)          Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

7)          Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

8)           Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY z dnia 16.04.1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j.:Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.

9)          Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

10)       Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.

 

 

7.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

     1)    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-
            Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie
            z adnotacją:

 Oferta na dostawę wkładów drukujących do drukarek – przetarg nieograniczony”

terminie do dnia 19 sierpnia 2008 r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

       2)   otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 sierpnia 2008 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Drugiego
             Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205
             (II  piętro).

       3)   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
               na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

8.       OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

    1) Obliczanie ceny oferty.

          Cenę oferty stanowi suma iloczynów kosztu jednostkowego danego wkładu drukującego
           i ilości określonej w Formularzu cenowym – łącznie z podatkiem VAT.

          W cenie należy uwzględnić dostawę tonerów do siedziby Urzędu. Ceny w trakcie trwania
          umowy nie mogą być podwyższone.

      2) Sposób przedstawienia ceny oferty.

          Wykonawca wylicza cenę zgodnie z pktem 8.1) wypełniając Formularz cenowy - zał. nr 1.
          Łączną cenę netto, pod. VAT i cenę brutto wpisuje się w formularzu oferty.
         
Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

          Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

       Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,                 
       Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę
       należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji  umowy, podatku VAT.

           Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego    
           zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
           wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
           do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
           wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            9.         KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

  1)   Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – 100%.

 

  2)   Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

      

              najniższa cena ofertowa brutto

              ________________________   x  100  x  100%

               cena oferty ocenianej brutto                

                   Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100).

 

10.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza wg określonego wyżej kryterium.

2) Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań
   w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

3) O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich
   wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

4) Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający  podpisze po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem     terminu związania ofertą. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
    zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki
    do unieważnienia postępowania.

 

11.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego
     w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
     której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      2)   Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym że protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

           3) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

a.       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

b.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

c.       Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

d.      Zgodnie z art.184 ust. 1 Pzp w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.

 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - formularz oferty.

Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia.

      Załącznik nr 4 -  projekt umowy

 

                                                                     W oryginale podpisała:

                                                                                   p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                   (Henryka Szweblik)