Załącznik nr 2                                              

.................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

 

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                             w Bielsku-Białej

                              ul.Warszawska 45

 

 

O F E R T A

 

 

W związku z ogłoszeniem z dnia 8 sierpnia 2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wkładów drukujących do drukarek oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w cenie:

 - netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
   w tym dostarczenie do siedziby tut.Urzędu  ...................... zł (słownie zł: ..............................................................................),

-  podatek VAT .........................zł,

- brutto (netto + VAT), z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia, w tym dostarczenie do siedziby tut.Urzędu   .......................(słownie zł: ..............................................................................).

Termin dostawy - .......   dni od zgłoszenia zamówienia (nie dłuższy niż 5 dni).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Okres gwarancji - ...... m-cy od terminu dostawy do zamawiającego (nie mniej niż 12 m-cy).

Warunki płatności: przelew, w terminie do ........dni (nie mniej niż 14 dni) od daty doręczenia faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia wykonamy sami, a jedynie ................................................................. zamierzamy powierzyć ..............................................................................................................................  .

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

Niniejszą ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ......................................

 2. ......................................

 3.

 4.

 

                                                      .......................................................

                                             (Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres na pieczęci firmowej):

 

.............................................................................................................................................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)