Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wkładów drukujących do drukarek” oświadczam/y, że:

1.     firma jest uprawniona do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

2.     firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

3.     firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.     firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655).

 

 

 

 

.............................. dnia...........................                                                                                                                                                                                      ...................................................................................

.(miejscowość)                                                                                                                                                                                                ( podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)