Zał.nr 4

                                                   Projekt

UMOWA

 

 

zawarta w dniu .................................., w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

..............................................................................................................

reprezentowaną przez:

.................................................................................

zwaną dalej : Wykonawcą

 

a  Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45

reprezentowanym  przez:

 

..................................................................................

 

zwanym dalej: Zamawiającym

 

 

§ 1

 

Przedmiotem umowy jest sukcesywne zaopatrywanie  Zamawiającego przez Wykonawcę  we wkłady drukujące do drukarek określone w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik do umowy.

 

§ 2

 

  1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy nowych fabrycznie wkładów do drukarek objętych umową, do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na każde zamówienie  upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonane w formie
    e-mailowej lub telefonicznie w terminie ...... dni od daty zamówienia.
  2. Ceny poszczególnych wkładów określone są w „Formularzu cenowym” załączonym do umowy zgodnie z ofertą z dnia ............................ i w okresie trwania umowy nie mogą być podwyższone.
  3. Wkłady będą zamawiane w miarę potrzeb, w niezbędnych ilościach z tym, że 
    w okresie trwania umowy, nie przekroczą ilości określonych w „Formularzu cenowym”, natomiast mogą być mniejsze.
  4. Towar odbierają osoby upoważnione przez Zamawiającego.
  5. Okres gwarancji na wkłady wynosi ........... od terminu dostawy do Zamawiającego.

6.   W przypadku otrzymania towaru wadliwego Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie do 3 dni.

7.   Odbioru wkładów dokonuje wyznaczony pracownik Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru (wzór w załączeniu).

 

§ 3

Warunki płatności:

a)   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za odebrany  towar w terminie do .... dni od
       daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

b) Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy odbiorca zalega
       z płatnościami za uprzednio dostarczony towar.

c) W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca może naliczyć  
       odsetki ustawowe,

d) Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców faktura zostanie zrealizowana pod warunkiem przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia.

 

§ 4

 

Umowa zawarta zostaje na okres od daty podpisania umowy, czyli od ............................. do 31 grudnia 2008r.

 

§ 5

 

Umowę  można rozwiązać za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem lub, w przypadku naruszenia któregoś z warunków umowy, w trybie natychmiastowym.

 

                                  

 § 6

 

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Formularz cenowy”.

                                                                        

§ 7

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                                                                        

 

 

Wykonawca                                                                                      Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik do umowy

 

Nr KAO-251-3/08

 

 

Protokół odbioru wkładów do drukarek

 

 

W dniu ......................... dostarczono do Drugiego ŚląskiegoUrzędu Skarbowego następujące wkłady do drukarek, zgodnie z realizacją zamówienia publicznego Nr KAO-251-3/08:

 

L.p.

Nazwa wkładu

Ilość

 

 

 

 

 

Ew. uwagi dot.dostarczonego towaru: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

             ...........................................                                                                                                                                                                           .................................................

                        (podpis przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (podpis pracownika Zamawiającego)