Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                                                                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                                                                                                                                                        REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                                                                      e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/3/10                                                                                                                                                                                                                                                                           Bielsko – Biała, dnia 23 sierpnia 2010 r.

 

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 113 z 2010 r., poz.759)  unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego nr KAO-215/3/10.

Uzasadnienie

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wpłynęła tylko jedna oferta. Cena tej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką tut. Urząd zamierza wydatkować na realizację tegoż zamówienia i kwoty tej nie może zwiększyć do wysokości ceny ofertowej. Kwotę jaką zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podano bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt  4) ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji zamawiającego odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

                                                                                  W oryginale podpisał:

                                                                                                              Naczelnik Drugiego Śląskiego

                                                                                                              Urzędu Skarbowego

                                                                                                              (Janusz Kapica)