Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

                                          43-300 Bielsko-Biała                                                        ul. Warszawska 45

Centrala : (033)499-84-00                                                                                                                                                                                                                                                                  NIP:  547-19-90-275

Fax: (033)499-84-01                                                                                                                                                                                                                                                                            REGON: 072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                                                                                                                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/08                                                                                                                                              Bielsko–Biała, dnia 17 stycznia 2008r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia, budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655) informuję, że w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia, budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwację instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

1. „Elkomex-98” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 24– jedyne kryterium cena - 94 punkty,

2. Spółdzielnia „Domena” 43-316 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 39 - jedyne kryterium cena - 84 punkty,

3. Spartan Patrol Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 - jedyne kryterium cena – 100 punktów,

2) „Komes” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Montażowa 3 - jedyne kryterium cena - 57 punktów.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Spartan Patrol Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49, która zaproponowała najniższą cenę i w związku z tym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

                                                                                           W oryginale podpisała:

                                                                                              p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                              (Henryka Szweblik)