Nr KAO-251/9/10                                                                                                                                                                           Bielsko-Biała, dnia 16 listopada 2010r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z  2010 r.,  poz. 759  ze zm.)   Drugi   Śląski  Urząd  Skarbowy  w  Bielsku-Białej  zawiadamia,  iż w wyniku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu wybrano ofertę:

P.H.U. AUTO-GAZDA

ul. Bielska 31d

43-200 Pszczyna

W przetargu złożono tylko tę jedną ofertę, wykonawca nie podlega wykluczeniu jak również nie podlega odrzuceniu oferta, uzyskała zatem 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 22 listopada 2010 r.

 

 

 

                                                                                                                             W oryginale podpisał:

                                                                                                                             Naczelnik Drugiego Śląskiego

                                                                                                                             Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

                                                                                                                             (Janusz Kapica)