Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/7/10                                                                                                                                                                                                                                                                      Bielsko-Biała, dnia 18 października 2010r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 113 z  2010 r.,  poz. 759  ze zm.)   Drugi   Śląski  Urząd  Skarbowy  w  Bielsku-Białej  zawiadamia,  
w wyniku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych zostały złożone następujące oferty:

1.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” Sp.z o.o., ul.Bielska 29  40-749 Katowice, cena oferty: 84.139,85 zł,

2.OFFICE PARTNER Judyta Skiba, ul.Chorzowska 44b 44-100 Gliwice,cena oferty: 88.573,48 zł,

3.”PAPIRUS” Firma Handlowa Irena Szczyrbowska, ul.Wodna 21  43-502 Czechowice-Dziedzice, cena oferty: 85.892,93 zł,

4.F.H.U.”GRAWIT” Kinga Pohoska, ul.Górny Bór 5  43-430 Skoczów, cena oferty: 97.615,30 zł,

5.”PARTNER w BIURZE” Sp.z o.o., ul.Ogrodowa 5 41-803 Zabrze, cena oferty: 87.502,74 zł.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w ofercie złożonej przez „PAPIRUS” Firma Handlowa Irena Szczyrbowska w wyniku, której cena tej oferty wynosi 85.892,93 zł.

Ponadto Zamawiający w toku badania i oceny ofert zwrócił się do tego Wykonawcy o wyjaśnienie poz.86 załącznika „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Z wyjaśnienia wynika, że Wykonawca wpisał błędną cenę jednostkową i w konsekwencji błędnie wyliczył cenę oferty.

Zgodnie zatem z art.89 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił tę ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR” Sp.z o.o., ul.Bielska 29 40-749 Katowice.

 

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VECTOR”

Sp.z o.o.

100,00

2

OFFICE PARTNER Judyta Skiba

94,99

4

F.H.U.”GRAWIT” Kinga Pohoska  

86,20

5

„PARTNER w BIURZE” Sp.z o.o.

96,16

 

Uzasadnienie wyboru:

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający wybrał zatem ofertę Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za najniższą cenę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23 października 2010 r.

 

                                                                                       W oryginale podpisał

                                                                                                              Naczelnik DŚUS w B.-B.

                                                                                                              (Janusz Kapica)