Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała                                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                        NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                   REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm               e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/2/08                                                      Bielsko – Biała, dnia 23 lipca 2008r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. nr 223 z 2007 r., poz.1655)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej 133.000 euro

 

Naprawa pokrycia dachowego na budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Użyte w Specyfikacji skróty oznaczają:

Zamawiający – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

                           43-300 Bielsko-Biała

                           ul.Warszawska 45

tel.:033 499 84 00, fax: 033 499 84 01, adres e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl

godz.urzędowania: pon.,środa-piątek  - 7.30 do 15.30, wtorek – 7.30 do 18.00.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. nr 223 z 2007r., poz.1655)

 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu – część południowa - wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów oraz gzymsu.

 

Kod wg CPV – 45261210-9 (wykonywanie pokryć dachowych).

 

1.1.Oferty częściowe

Zamawiający   nie dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

1.2. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych  oraz  nie  przewiduje zamówień   uzupełniających.

1.3. Informacja o podwykonawstwie.

 Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców pod warunkiem określenia
w ofercie zakresu robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

2.   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

      Miejsce wykonania zamówienia: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45.

      Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

    3.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

   3.2.Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe przekraczające 50.000 zł lub ma zdolność kredytową przewyższającą tę kwotę.

   3.3.  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

   3.4. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    3.5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkcie 4 SIWZ.

    3.6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

    3.7. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

4.     WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

a)   formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ,

b)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.

     4.2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 Pzp. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a)           odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.a. lit a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

-      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  4.3.    Dokumenty wymienione w pkcie c) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  4.4.    W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie.

 

5.   SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI.

   5.1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres e-mailowy: us2472@sl.mofnet.gov.pl z wyjątkiem protestów i odwołań, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres e-mailowy uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

     5.2.  Wykonawca zgodnie z art. 38 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą  o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając  treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

     5.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

     5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

    5.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

   5.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p.Anna Kromczyk – prac.Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego oraz p.Robert Bartosiński – prac.Izby Skarbowej w Katowicach.

       

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

       6.2. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu  związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

  6.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

          7.1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

          7.2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

      7.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

      7.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

      7.5.Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4  Pzp.

      7.6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

      7.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1  Pzp. O powyższej decyzji wykonawca zostanie
      poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

      7.8.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
      wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być  udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ –  INFORMACJE
      STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
      poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą  w sposób trwały.

      7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danychzawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych
       wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia.

      7.10. Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być  ponumerowane.

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

          8.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45, dziennik podawczy  (parter-pok.nr 6) w  zamkniętej  kopercie z adnotacją:

 Oferta na remont dachu – przetarg nieograniczony”

w terminie do dnia 14 sierpnia 2008r. do godz. 9.00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

         8.2.   Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia  14 sierpnia 2008 r.  o  godzinie 9.15  w  siedzibie Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok. nr 205 (II  piętro).

         8.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia i  warunki płatności.

Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

      9.1. Obliczanie ceny oferty.

             Ceną oferty  jest ryczałtowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie załączonego  przedmiaru robót wraz  z podatkiem VAT. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót wykonawca załącza do oferty. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

     Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

      9.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

      Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

      Wymagane jest podanie:

·       dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT),

·       dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który  miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

10.   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

10.1.  Zamawiający ustala, że jedynym kryterium oceny ofert będzie:

cena – 100%

 

       10.2. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

 

                najniższa oferowana cena

               --------------------------------  x  100 x 100%             

                cena oferty ocenianej       

         Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (max.100 punktów).

11.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

        Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

12.1. Zamówienie w zakresie danego zadania będzie przyznane wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym  w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

12.2. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub osobno dla określonych zadań  w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp.

12.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 Pzp.

12.4. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

12.5.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.

13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

13.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest.

      13.2.  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

      13.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.3.1 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp

11.3.2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  uzasadniających wniesienie protestu.

11.3.3.Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 Pzp

            11.3.4.W niniejszym postępowaniu nie przysługuje prawo składania odwołań i skarg.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655) oraz Kodeks cywilny.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:                                    

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty

Załącznik nr 2 -   Program funkcjonalno-użytkowy wraz z przedmiarem robót.

Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia.

Załącznik nr 4 -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 5 -   Wzór umowy.

     

                                                                                                          W oryginale podpisała:

                                                                                                          p.o.Naczelnika Urzędu

                                                                                                          (Henryka Szweblik)