Załącznik nr 1 do SIWZ           

                                              

.................................................................

                                                                                               (miejscowość, data)

.................................................................

       (pieczęć firmowa wykonawcy)

 

 

                                                                                         Drugi Śląski Urząd Skarbowy

                                                                                                 w Bielsku-Białej

                                                                                                 ul.Warszawska 45

 

 

O F E R T A

 

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na naprawę pokrycia dachowego na budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej - Nr KAO-251/2/08
z dnia 24 lipca 2008r. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23 lipca 2008r. za cenę w wysokości:

 

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,   ...................... zł (słownie zł: ............................................................................................................................),

 

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zrealizowania zamówienia,
  .......................zł (słownie zł: ...................................................................................................).

 

Termin wykonania – 1  miesiąc od daty zawarcia umowy.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Warunki płatności: przelewem, w terminie ...........dni (co najmniej 14 dni) od daty doręczenia faktury.

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.      Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

4.      Zamówienie wykonamy sami, bez podwykonawców¹/.

5.      Następujące zadania zamierzamy powierzyć podwykonawcom¹/:

..................................................

..................................................

6.      Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

 

¹/ skreślić niewłaściwe.

 

 

 

Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie

3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśw. o wpisie do ewidencji działalności gospod.

4. Zaświadczenie z urzędu skarbowego.

5. Zaświadczenie z ZUS-u.

6. Kosztorys ofertowy.

 

  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres na pieczęci firmowej):

 

.............................................................................................................................................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

 

                                                                                .......................................................

                                                          (Podpis osób (osoby) wskazanych w dokumencie uprawniającym do
                                                         występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)