Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr KAO-251/2/08

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

 

zawarta w dniu    sierpnia 2008 r. pomiędzy Drugim Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku- Białej ul. Warszawska 45 zwanym dalej "Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

p.o.Naczelnika Urzędu – p.Henryka Szweblik

a

..........................................................................................

.........................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", w imieniu którego działa(ją):

 

...............................................................................

...............................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.U.nr 223 z 2007r., poz.1655) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Zakres umowy

 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa pokrycia dachowego na budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego przy ul. Warszawskiej 45 w Bielsku- Białej,  zgodnie
z ofertą  z dnia ................................... .

2. Szczegółowy zakres prac określa  kosztorys ofertowy Wykonawcy.    

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

§ 2 Termin realizacji.

 

1. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 1 dnia od daty podpisania umowy.

2. Ustala się termin zakończenia robót na ................................. .

3. Integralną częścią umowy jest kosztorys ofertowy.

 

§ 3 Wynagrodzenie.

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość wykonanie robót, o których mowa w § 1

     ustala się na kwotę brutto ........................... zł,

    (słownie złotych: ........................................................................................................),

    w tym podatek VAT  ................. zł (słownie złotych: ...................................................
    ................................................................).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie ...........dni od otrzymania faktury z dokumentami rozliczeniowymi za wykonanie robot w zakresie prac  remontowych  pod rygorem zapłaty odsetek  ustawowych.

3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Realizacja wystawionej faktury nastąpi w formie polecenia przelewu na konto  podane przez Wykonawcę.

5. Realizacja faktury końcowej nastąpi po oświadczeniu na piśmie podwykonawców, że otrzymali zapłatę za wykonane roboty.

6. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część robót wykonanych przez podwykonawcę.

 

§ 4 Obowiązki stron.

 

1. Wykonawca odpowiada na terenie budowy za ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym.

2. Wykonawca przedłoży wraz z niniejszą umową dokument potwierdzający zawarcie na okres wykonywania robót umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

    - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome

- związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

    - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku prowadzonymi

  robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Zlecone roboty będą wykonywane z materiałów Wykonawcy.

 

§ 5 Przedstawiciele stron.

 

1. Obowiązki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie:

    ................................................

2. Obowiązki Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie

    ................................................

 

§ 6 Gwarancja i rękojmia.

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy z tytułu wad fizycznych wykonywanych robót.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usuwać będzie wady w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

 

§ 7 Kary umowne.

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 

    a/ za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,

    b/ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

   c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

 

§ 8 Odbiór robót.

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. Jeśli podczas odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie, gdy wady nie uniemożliwiaj

    użytkowania obiektu, lub może żądać ponownego wykonania robót, względnie odstąpić od umowy, gdy uniemożliwiają one użytkowanie obiektu.

3. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który wyznaczy dodatkowy termin odbioru.

4. Do odbioru końcowego należy przedłożyć:

   -  atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.

 

§ 9 Postanowienia końcowe.

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie sporu związanego z wykonaniem tej umowy Strony poddają jego rozpoznanie właściwemu sądowi powszechnemu  ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3. Kwestie nie uregulowane niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać  stosownie do ustawy z dn. 29.01.2004 r. -Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

 

Załącznik do umowy:

1.Kosztorys ofertowy Wykonawcy

 

 

 

          Zamawiający                                                                   Wykonawca


 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty akceptujemy treść warunków umowy.

 

 

 

 

                                                                                                                                       .............................................

 

                                                                                                                                         Podpisy osób uprawnionych

                                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy