Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 

43-300 Bielsko-Biała                                                     ul. Warszawska 45

Centrala : (033) 499-84-00                                                                                                             NIP:  547-19-90-275

Fax: (033) 499-84-01                                                                                                                     REGON :072884840

Fax zaświadczenia : (033) 499-84-53

www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm                                                                   e-mail:us2472@sl.mofnet.gov.pl

                       

Nr KAO-251/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                             Bielsko – Biała, dnia 12 lutego 2010 r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i obiektu

Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn.zm.) informuję, że w przetargu nieograniczonym na ochronę osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynęło 7 ofert:

Jedną ofertę odrzucono na podstawie art.89 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, pozostałe oceniono wg kryterium określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Porównanie ofert i punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

 

5

SPARTAN PATROL Sp.z o.o.,

ul.Partyzantów 22

43-300 Bielsko-Biała

 

100,00

 

4

„ELKOMEX-98” Sp.z o.o.

ul.Sobieskiego 24

43-300 Bielsko-Biała

 

88,44

 

7

DOMENA Sp.z o.o.

ul.Kustronia 39

43-316 Bielsko-Biała

 

85,23

 

6

„INTERGOS” Sp.z o.o.

ul.Legionów 59A

43-300 Bielsko-Biała

 

81,51

 

2

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu GROM

ul.Kilińskiego 46

33-300 Nowy Sącz

 

73,80

 

3

„KOMES” Sp.z o.o.

ul.Montażowa 3

43-300 Bielsko-Biała

 

61,23

 

Oferta nr 1 złożona przez AMEX SECURITY POLSKA Sp.z o.o. ul.Legnicka 52  54-204 Wrocław została odrzucona  w związku z wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcę wykluczono z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r.nr 223, poz.1655 ze zm.), w związku z tym, że nie wykazano spełnienia warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, a mianowicie nie przedłożono dokumentu potwierdzającego opłacenie składki. Dokumentu tego wykonawca nie przedłożył także na wezwanie zamawiającego, w trybie art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku oceny ofert najkorzystniejszą jest oferta złożona przez SPARTAN PATROL Sp.z o.o. ul.Partyzantów 22  43-300 Bielsko-Biała. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była cena, wybrano ofertę, która zawierała najniższą cenę.

 

 

 

W oryginale podpisał:

Naczelnik Drugiego Śląskiego

Urzędu Skarbowego w B.-B

(Janusz Kapica)