Wzory wniosków

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla spółki osób fizycznych:  
 • O niezaleganiu w podatkach i opłatach

 • Potwierdzającego zaległości podatkowe

 • Czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania Wnioskodawcy

 • Czy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

Wniosek_o_niezaleganiu_v2_03

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osoby fizycznej:  
 • O niezaleganiu w podatkach i opłatach

 • Potwierdzającego zaległości podatkowe

 • Czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania Wnioskodawcy

 • Czy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

Wniosek_o_niezaleganiu_v2_03

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osoby prawnej:  
 • O niezaleganiu w podatkach i opłatach

 • Potwierdzającego zaległości podatkowe

 • restrukturyzacja

 • raty

 • odroczenia

Wniosek_o_niezaleganiu_v2_03 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o:  
 • Wysokości osiągniętych dochodów brutto za okres .......

 • Wysokości dochodu przyjętego od podstawy opodatkowania za okres .......

 • Wysokości obrotu w podatku od towarów i usług za okres .......

 • Wysokości przychodów (ryczałt ewidencjonowany) za rok .......

 • Wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok .......

 • Nie złożenia zeznania podatkowego za rok .......

 • Rozpoczęciu działalności gospodarczej

 • Formie opodatkowania

 • Likwidacja działalności gospodarczej

 • Zarejestrowaniu jako czynny podatnik VAT

 • Potwierdzenia załączonego druku

 • Inne

Wniosek_ dochody,przychody,dzialalnosc,druk_v4_00

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o:  
 • Rodzaju i rozmiarach działów specjalnych produkcji rolnej zadeklarowanych w PIT-6 za rok

 • Podanie daty rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

 • Okresie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

 • Potwierdzeniu, nie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

 • Inne

Wniosek_działy specjalne produkcji rolnej_v3_00