Znak: US-VI-KAOWD/251/T/1/2010/423

Lubliniec, dnia 2010-07-06

 

 ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm. ) Urząd Skarbowy w Lublińcu działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11  ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego w  Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b – zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z najniższą ceną , spełniającą wymogi SIWZ  - złożonej przez Wykonawcę

MULTIMEDIA POLSKA S.A. UL. TADEUSZA WENDY 7/9; 81-341 GDYNIA.

 

 NAZWA FIRMY, ADRES, SIEDZIBA I ADRES

WYKONAWCÓW

KRYTERIUM

CENA 100% WRAZ

Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ

ŁĄCZNA PUNKTACJA

MULTIMEDIA POLSKA S.A. UL. TADEUSZA WENDY 7/9; 81-341 GDYNIA.

200

200

TELE POLSKA SPZ.O.O

UL. AL. JEROZOLIMSKIE 123A

02-017 WARSZAWA

179,04

179,04

DID SP ZO.O

UL. AL. JEROZOLIMSKIE 123A

02-017 WARSZAWA

152,02

152,02

 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

UL.TWARDA 18

00-105 WARSZAWA

123,48

123,48

 

W oryginale podpisała

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabela Kandzia