Przedmiot zamówienia

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia obiektu, obsługa centrali telefonicznej Urzędu Skarbowego w Mikołowie oraz konwojowanie wartości pieniężnych

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Urząd Skarbowy w Mikołowie

ul. Prof. Hubera 4

43-190 Mikołów

Zamawiający

nazwa i adres

Urząd Skarbowy w Mikołowie

ul. Prof. Hubera 4

43-190 Mikołów

woj. śląskie

REGON

270507400

tel.

032 3246100

 

Fax

032 2260851

email

 Us2420@sl.mofnet.gov.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl/us/Mikolow.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

74610000-8 – usługi ochroniarskie

60122160-8 – usługi transportu chronionego

dodatkowe przedmioty

-

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakres zamówienia: całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia obiektu, obsługa centrali telefonicznej Urzędu Skarbowego w Mikołowie oraz konwojowanie wartości pieniężnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od dnia podpisania umowy

data rozpoczęcia

22 maj 2006 (data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia)

data zakończenia

lipiec 2008

Wymagane wadium

NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP,

5. złożą dokumenty określone w punkcie 12, potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- wypełnienie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

- złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 12 SIWZ.

 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

NIE

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierować się następującymi kryteriami:

 

A. cena brutto za realizację całego zamówienia  (24 miesiące) – 80% znaczenia dla oceny oferty

 

B. jakość usług – ocena indywidualna - 20% znaczenia dla oceny oferty

 

Kryterium B ocenia się na podstawie indywidualnej punktacji

od 1 do 100 przyznanych przez członków komisji przetargowej.

 

Komisja przetargowa w kryterium B będzie oceniać:

·   ilość wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat oraz jakość wykonywanych usług na podstawie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, w szczególności komisja przetargowa będzie oceniać usługi ochrony i konwoju wykonywane na rzecz obiektów użyteczności publicznej,

·   sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy na podstawie załączonego rachunku zysków i strat lub innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

·   wysokość polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

SIWZ przekazuje się na wniosek wykonawcy.

 

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

SIWZ można odebrać:

-    osobiście w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, ul. Prof. Hubera 4 w pok. 12 (II p.) u Pani Gabrieli Bugaj-Gołaszczyk

-    zamawiający może przesłać wniosek faxem na wskazany przez wykonawcę we wniosku numer

 

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

SIWZ przekazuje się za odpłatnością 15 zł.

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Skarbowego w Mikołowie

ul. Prof. Hubera 4, 43-190 Mikołów.

Oferty mogą być także przesłane za pośrednictwem poczty bądź innego przewoźnika na ww. adres.

Koperty należy oznaczyć:

„przetarg nieograniczony – ochrona obiektu Urzędu Skarbowego w Mikołowie oraz konwojowanie wartości pieniężnych”

Na kopercie należy również podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

30 maj 2006r.

godzina

9.00

Otwarcie ofert

miejsce

Urząd Skarbowy w Mikołowie

Sala konferencyjna  (parter)

ul. Prof. Hubera 4

43-190 Mikołów

termin

30 maj 2006r.

godzina

10.00

Termin związania ofertą

30 dni

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

-

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Gabriela Bugaj-Gołaszczyk

nr pokoju

pok. 12 

tel.

032 3246112

godziny udzielania informacji

codziennie w godz. 8.00 - 13.00

email

 -