Zał. Nr 3

pieczęć oferenta

 

                                               OFERTA

 

                                                                                   

                                                                                    Urząd Skarbowy

                                                                                    w Tarnowskich Górach

                                                                                    ul. Opolska 23

                                                                                    42-600 Tarnowskie Góry.

 

 

            Nawiązując do przetargu na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach komputerów PC, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

  

- w części I zamówienia na 3 sztuki komputerów o parametrach określonych w zał. Nr 1 do SIWZ:

kwota brutto: ......................................................zł.

słownie: ..........................................................................................................zł.

 

- w części II zamówienia na 12 sztuk komputerów o parametrach określonych w zał. Nr 2 do SIWZ:

kwota brutto: ......................................................zł.

słownie: ..........................................................................................................zł.

 

Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy

 

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

3.      Określenie części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

a)      oświadczenie z art.22 i 24 pzp.

b)      Wypełniona tabela dotycząca minimalnych parametrów technicznych komputerów PC

 

 

                                                                        .............................................................................

                                                                                              podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta