Zał. Nr 2

pieczęć oferenta

 

 

                                               OFERTA

 

                                                                                               

 

 

                                                                                    Urząd Skarbowy

                                                                                    w Tarnowskich Górach

                                                                                    ul. Opolska 23

                                                                                    42-600 Tarnowskie Góry.

 

 

            Nawiązując do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

 

za kwotę brutto: ..................................................zł.

słownie: ..........................................................................................................zł.

 

Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

1.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.      Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

3.      Określenie części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

a)      oświadczenie z art.22 i 24 pzp.

b)      wypełniony załącznik Nr 1

 

 

 

 

                                                                        .............................................................................

                                                                                              podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta