Zał. Nr 3

 

Dnia ...........................

pieczęć oferenta

 

OŚWIADCZENIE

Złożone zgodnie z art.22,ust.1,pkt1-3 i art.24,ust.1 i ust.2,pkt1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. Nr 164, poz.1163 z 2006 r. z późn. zm.)

 

            Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 18 sztuk monitorów LCD oświadczamy, że:

 

1.      Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.      Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.      Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.      Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.22,ust.1,pkt 4 ustawy co oznacza że:

-         w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie na prawiona,

-         w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości,

-         firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

-         żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwo popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

-         nie zostało wobec nas jako podmiotu zbiorowego orzeczony przez sad zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

-         nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowanie prowadzonego postępowania, nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami w dokonywaniu tych czynności,

-         nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

 

Miejscowość ................................., dnia.........................2008 r. 

                                                                       

 

 

                                                                        ..................................................................

                                                                                              podpisy osób uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                                             oferenta