SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę

do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach

18 sztuk monitorów LCD.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie pzp. Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach art.11, ust.8 ww. ustawy.

 

 

1.Informacje wstępne

 

1.1 Zamawiający: Urząd skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23,

    42-600 Tarnowskie Góry.

Telefon:                         (032) 769-92-99

Fax:                               (032) 769-92-05

Strona internetowa:          www. isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

Poczta internetowa:          us2430@sl.mofnet.gov.pl

Godziny urzędowania:      pon. od 7 do 18, wt-piąt od 7 do 15

NIP:                                  645-110-58-62

 

1.2 Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

(zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą:

- telefaksu – nr (032) 769-92-05,

- drogą elektroniczną – us2430@sl.mofnet.gov.pl

 

1.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Maciej Jaworski

- Marek Bereska

 

2. Przedmiot zamówienia.

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 18 sztuk monitorów LCD – kod CPV 30231250-4.

2.2  Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

3. Oferty częściowe i  oferty wariantowe

 

3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67, ust.1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

5.1 Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

5.2 Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w trybie art.24, ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2. Podstawą spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem określonym w zał. Nr 3 SIWZ.

 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

 

7.1 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami pzp i sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

7.2 Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty, stosownie do art.89, ust.1 pzp.:

-         oferta jest niezgodna z ustawą,

-         jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-         zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-         został złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

-         zawiera omyłki rachunkowe w obliczenie ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny,

-         wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczenie ceny,

-         jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.3 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.4 Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym – należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

8. Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

10. Termin związania z ofertą

 

10.1 Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni

10.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 

11.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 25 w terminie do dnia 07.11.2008 r. do godziny 10.00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:„Oferta na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 18 szt. monitorów LCD”.

11.2 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania  zwrócone.

11.3Otwarcie ofert:

- nastąpi w dniu 07.11.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13,

 

12. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

 

12.1 Otwarcie ofert jest jawne.

12.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.3 Podczas otwarcia zostaną odczytane z ofert następujące informacje: nazwa firmy, adres, cena oferty.

12.4 Oferenci nieobecni przy otwarciu ofert mogą złożyć wniosek o przesłanie informacji podawanych przy otwarciu ofert.

12.5 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz w sposób przewidziany art.88 pzp. Omyłki rachunkowe w obliczenie ceny.

12.6 Ocena ofert. Oceny ofert dokona komisja przetargowa – wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria ustalone w SIWZ.

12.7 Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia w % tych kryteriów:

 

Cena                                                                                      - 100%

 

Kryterium cena oblicza się według wzoru:

 

Ano

------ x 100 pkt x W1  = ................................. pkt.

Ank

 

gdzie:

Ano – najniższa z zaoferowanych cen (brutto)

Ank – cena brutto oferty ocenianej

W1 – waga procentowa kryterium „cena”        

 

12.8 Ogłoszenie wyników. Po zakończeniu postępowania nastąpi ogłoszenie jego wyników poprzez pisemne powiadomienie uczestników postępowania oraz zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie zamawiającego.

 

13. Umowa na wykonanie zamówienia

 

13.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

13.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

14.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy pzp, przysługują Wykonawcom, także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

14.2 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub umieszczenia SIWZ na stronie internetowej

14.3 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia.

14.4 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181, ust.6 ustawy pzp. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

14.5 W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 25 w godzinach od 7 do 15. Zgodnie z art.27, ust.1 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza wniesienie protestu tylko w formie pisemnej.

14.6 W sprawach nie unormowanych niniejszą SIWZ, maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

15. Załączniki

 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Nr 1 – parametry techniczne przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – formularz oferty,

- Nr 3 – oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy pzp.

- Nr 4  - projekt umowy

 

                                                                                                            Na oryginale podpisał:

                                                                                                            Naczelnik US

                                                                                                            Zbigniew Gola