UMOWA – PROJEKT                                           Zał. Nr 4

 

Zawarta w Tarnowskich Górach w dniu .......................................... pomiędzy:

 

ZAMAWIAJĄCYM:

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, reprezentowanym przez:

 

 1. ...............................................................................
 2. ...............................................................................

 

WYKONAWCĄ:

Firmą (pełna nazwa) ...........................................................................reprezentowanym przez:

 

 1. ...............................................................................
 2. ...............................................................................

 

Na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby zamawiającego, na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 18 sztuk monitorów LCD, zwanego dalej „towarem”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy zawiera oferta wykonawcy przedłożona w ramach postępowania, przysłana w dniu ........................................
 3. Dostawa potwierdzona zostanie podpisaniem przez strony protokołu odbioru ilościowego.

 

§ 2

 

 1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówienia ustala się na kwotę brutto:

.................................................................................................................................................

W tym podatek VAT ..............................................................................................................

2.      Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem bankowym na konto wykonawcy w terminie 14 dni otrzymania przez zamawiającego podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.

 

§ 3

 

 1. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do siedziby zamawiającego.
 2. Wykonawca umożliwi zamawiającemu sprawdzenie towaru zarówno w celu oceny stanu wykonania umowy, jak i w celu przeprowadzenia procedury odbioru towaru w siedzibie zamawiającego.
 3. Sprawdzenie towaru będzie polegało na upewnieniu się, że towar jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ
 4. Sprawdzenie towaru w celu oceny stanu wykonania umowy będzie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego w terminie  5 dni roboczych od dostarczenia towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę w formie pisemnej, ze wskazaniem co do zastrzeżeń do towaru.
 5. Zaniechanie powiadomienia wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru będzie uważane za dokonanie odbioru towaru bez zastrzeżeń.

 

§ 4

 

 1. Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia od dnia jego odbioru.
 2. W okresie gwarancji wykonawca usuwać będzie wady w terminie uzgodnionym pisemnie z zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia o powstaniu wady.

 

§ 5

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, licząc za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

 

§ 6

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Kwestie nie uregulowane niniejszą umową strony zobowiązują się rozstrzygać stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca: