Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach bonów towarowych (kuponów podarunkowych o nominałach 10, 20, 50 lub 100 zł. jako środków zapłaty za dowolnie wybrane towary w sklepach, gdzie istnieje możliwość realizacji tychże bonów (kuponów).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

Zamawiający

nazwa i adres

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

ul. Opolska 23

42-600 Tarnowskie Góry

woj. Śląskie

REGON

270507497

tel.

(32) 769 92 99

 

Fax

(32) 769 92 05

email

us2430@sl.mofnet.gov.pl

internet

www.isnet. katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.isnet. katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

22.86.50.00-1

dodatkowe przedmioty

BRAK

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zamówienie poniżej 60.000 euro

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

7 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę wpłaty na konto

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·                    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·                    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·                    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·                    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto wykonawcy muszą spełnić wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE)

NIE

Kryteria oceny ofert

Cena                                                        - 80%

Ilość punktów handlowych (sklepów)           - 20%

na terenie powiatu tarnogórskiego,

w których można dokonać realizacji

bonów towarowych (kuponów).

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23, pokój 25) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

0,00zł

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

24.11.2006r.

godzina

10.00

Otwarcie ofert

miejsce

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25

termin

24.11.2006r.

godzina

11.00

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

NIE DOTYCZY

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Maciej Jaworski

nr pokoju

25

tel.

(32) 769 92 11

godziny udzielania informacji

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

email