Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach komputerów PC.

 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Zamawiający

nazwa i adres

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

ul. Opolska 23

 

42-600 Tarnowskie Góry

 

woj. Śląskie

 

REGON

270507497

 

tel.

(32) 769 92 99

 

 

 

Fax

(32) 769 92 05

 

email

us2430@sl.mofnet.gov.pl

 

internet

http://10.5.100.250/us/Tarnowskie.htm

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.isnet. katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

 

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

30231100-8

 

dodatkowe przedmioty

BRAK

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

NIE

 

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

TAK

 

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach art.11, ust.8 ustawy pzp.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

7 dni od daty podpisania umowy

 

data rozpoczęcia

 

 

data zakończenia

 

 

Wymagane wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto wykonawcy muszą spełnić wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE)

NIE

 

Kryteria oceny ofert

Cena                                                        - 100%

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23, pokój 25) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

 

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

0,00zł

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

07.11.2008r.

 

godzina

10.00

 

Otwarcie ofert

miejsce

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25

 

termin

07.11.2008r.

 

godzina

11.00

 

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

30.10.2008 nr 291585-2008

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

NIE

 

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

NIE

 

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

NIE

 

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

NIE

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Marek Bereska i Maciej Jaworski

 

nr pokoju

25

 

tel.

(32) 769 92 66 lub 769 92 11

 

godziny udzielania informacji

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

email