Przedmiot zamówienia  Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Tarnowskie Góry ul. Opolska 23
Zamawiający nazwa i adres  Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
 ul. Opolska 23
  42-600 Tarnowskie Góry
 
REGON  270507497
tel.  032 7699200
 
Fax  032 7699205
email  us2430@sl.mofnet.gov.pl
internet

www.isnet.katowice.pl/us/tarnowskie.htm www.ustarnowskiegory.bip.wizja.net

Wspólny słownik zamówień główny przedmiot  grupy   301,211
dodatkowe przedmioty  grupy   212,220,228,285
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  115.000 zł
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)  12 miesięcy
data rozpoczęcia  podpisanie umowy
data zakończenia  12 miesięcy od daty podpisania umowy
Wymagane wadium  nie dotyczy
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt. 1 i 2 
Tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert   CENA-100%
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

1) Nie ma dodatkowych warunków otrzymania

2)  Informacje po złożeniu pytań na piśmie

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia  do odbioru w siedzibie zamawiającego pokój 12
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  nie dotyczy
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  siedziba zamawiajacego pokój nr. 12
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data  06.08.2004
godzina  10:00
Otwarcie ofert miejsce  siedziba zamawiającego pokój 13
termin  06.08.2004
godzina  11:00
Termin związania ofertą 03.09.2004
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych nie dotyczy
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) nie dotyczy
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Dariusz Chudoba
nr pokoju  11
tel.  032 7699200  fax- 032 7699205
godziny udzielania informacji  7:00 - 15:00
email  us2430@sl.mofnet.gov.pl