Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Skarbowego bonów towarowych (kuponów podarunkowych) 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23

Zamawiający

nazwa i adres

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach 

ul. Opolska 23

42-600 Tarnowskie Góry 

 

REGON

 270507497

tel.

 032 7699200

 

Fax

 032 7699205

email

 us2430@sl.mofnet.gov.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl/us/tarnowskie.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 22.86.50.00-1

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 56.550 zł.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

data rozpoczęcia

 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę wpłaty na konto

data zakończenia

 Dostawa bonów do siedziby Urzędu

Wymagane wadium

 Nie dotyczy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 pkt 1-3 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2

Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

 Cena                                                          - 80%

 Ilość punktów handlowych (sklepów) na terenie - 20%

 powiatu tarnogórskiego, w których istnieje

 możliwość realizacji bonów (kuponów)

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

1.     Nie ma dodatkowych warunków otrzymania

2.     Informacje po złożeniu pytań na piśmie

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 Do odbioru w siedzibie zamawiającego pokój 25

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Siedziba zamawiającego pokój 25

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

08.11.2004 

Godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Siedziba zamawiającego pokój 13

termin

 08.11.2004

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

07.12. 2004

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

Nie dotyczy

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Maciej Jaworski 

nr pokoju

 25

tel.

 032 7699200 fax 032 7699205

godziny udzielania informacji

 7.00 – 15.00

email

us2430@sl.mofnet.gov.pl