Przedmiot zamówienia

Remont dachu przybudówki, budynku głównego i malowanie zalanych pomieszczeń Urzędu skarbowego w Tarnowskich Górach

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Tarnowskie Góry ul. Opolska 23

Zamawiający

nazwa i adres

 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

 ul. Opolska 23

  42-600 Tarnowskie Góry

 

REGON

 270507497

tel.

 032 7699200

 

Fax

 032 7699205

email

 us2430@sl.mofnet.gov.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

http://www.isnet.katowice.pl/bip/tarnowskie.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 45453000-7

dodatkowe przedmioty

 brak

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 46.000 zł

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

6 tygodni

data rozpoczęcia

 podpisanie umowy

data zakończenia

 6 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagane wadium

 nie dotyczy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt. 1 i 2 

Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

  Cena - 90 %

 Termin gwarancji - 10% (nie krótszy niż 36 m-cy)

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

1) Nie ma dodatkowych warunków otrzymania

2)  Informacje po złożeniu pytań na piśmie

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 do odbioru w siedzibie zamawiającego pokój 25

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 siedziba zamawiającego pokój nr. 25

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 25.05.2006

godzina

 12:00

Otwarcie ofert

miejsce

 siedziba zamawiającego pokój 13

termin

 25.05.2006

godzina

 13:00

Termin związania ofertą

25.06.2006

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

nie dotyczy

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Maciej Jaworski

nr pokoju

 25

tel.

 032 7699211  fax- 032 7699205

godziny udzielania informacji

 7:00 - 15:00

Email

 us2430@sl.mofnet.gov.pl