Przedmiot zamówienia

Remont dachu przybudówki, budynku głównego i malowanie zalanych pomieszczeń w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach.

 
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry  
Zamawiający nazwa i adres Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 23  
42-600 Tarnowskie Góry  
woj. Śląskie  
REGON 270507497  
tel. (32) 769 92 99  
   
Fax (32) 769 92 05  
email us2430@sl.mofnet.gov.pl  
internet http://10.5.100.250/us/Tarnowskie.htm  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm  
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 45.45.30.00-7  
dodatkowe przedmioty BRAK  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE) NIE  
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) NIE  
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach art.11, ust.8  
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)    
data rozpoczęcia    
data zakończenia  15.12.2007  
Wymagane wadium W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane  
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto wykonawcy muszą spełnić wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony  
Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE) NIE  
Kryteria oceny ofert

Cena                                                                                 - 70%

Czas wykonania (nie później niż do 15.12.2007 r.)                - 30%

podany w ilościach dni potrzebnych do zrealizowania

zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy

 
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm
 
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23, pokój 25) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.  
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) 0,00zł  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 22.10.2007r.  
godzina 10.00  
Otwarcie ofert miejsce Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25  
termin 22.10.2007r.  
godzina 11.00  
Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych 02.10.2007 r. Ogłoszenie nr 181365-2007  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE  
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE) NIE  
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE) NIE  
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE) NIE  
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Maciej Jaworski  
nr pokoju 25  
tel. (32) 769 92 11  
godziny udzielania informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  
email