Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Zamawiający nazwa i adres Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 23
42-600 Tarnowskie Góry
woj. Śląskie
REGON 270507497
tel. (32) 769 92 99
 
Fax (32) 769 92 05
email us2430@sl.mofnet.gov.pl
internet http://10.5.100.250/us/Tarnowskie.htm
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.isnet. katowice.pl/us/Tarnowskie.htm
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 30.12.51.00-2
dodatkowe przedmioty BRAK
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE) NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach art.11, ust.8 ustawy pzp.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 1 rok od daty podpisania umowy
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·                    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·                    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·                    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·                    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto wykonawcy muszą spełnić wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE) NIE
Kryteria oceny ofert Cena                                                        - 100%  
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej
www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23, pokój 25) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) 0,00zł
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 19.03.2008r.
godzina 10.00
Otwarcie ofert miejsce Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 25
termin 19.03.2008r.
godzina 11.00
Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych 12.03.2008 nr 49805
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE) NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE) NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE) NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Maciej Jaworski
nr pokoju 25
tel. (32) 769 92 11
godziny udzielania informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
email