Tarnowskie Góry  26 listopada 2008

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach komputerów PC wybrano ofertę firmy:

 

ACOM Sp. Jawna

al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

 

         Ww. oferta jest ofertą z najniższymi cenami zarówno w części I II, spełniającą warunki określone przez zamawiającego.

 

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

2.

BIT Technologies Sp. J.,

ul. Uniwersytecka 4,

40-007 Katowice

cz. I 89,16

cz. II 87,21

cz. I 89,16

cz. II 87,21

3.

ACOM Sp. J.

al. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

cz. I 100

cz. II 100

cz. I 100

cz. II 100

 

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                              Naczelnik US

                                                                             Zbigniew Gola