Tarnowskie Góry  23 października 2008

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

         Zgodnie z art. 92, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1164 z 2006 r. z późn. zm.) informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odgrzybianie i izolację pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wybrano ofertę firmy:

 

EKO-OLKOT Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 10

32-300 Olkusz

         Ww. oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu i spełnia warunki określone przez zamawiającego.

         Poniżej podajemy dane Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania ofert z łączną punktacją dla poszczególnych ofert.

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 100%

Łączna ilość punktów

1.

EKO-OLKOT Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10,

32-300 Olkusz

100

100

 

 

 

                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                           Naczelnik US

                                                                           Zbigniew Gola